افغانستان

اسناد ویکی لیکس در باره حمایت حامد کرزی از اسماعیل خان

DR

اسناد منتشر شده بوسیله سایت اینترنتی ویکی لیکس در خصوص افغانستان نشان میدهند، در حالیکه مقامات آمریکائی خواهان بر کناری اسماعیل خان از کابینه افغانستان بوده اند، حامد کرزی در برابر این خواست آمریکائی ها مخالفت کرده و اسماعیل خان را در پست وزارت انرژی و آب افغانستان گماشته است. آخرین تحقیقات انجام شده بوسیله اداره های آمریکائی نشان میدهند که سالانه مقدار بسیار زیادی ازعواید حاصله در بخش انرژی و آب ناپدید میشوند.

تبلیغ بازرگانی

اسناد منتشر شده بوسیله سایت اینترنتی ویکی لیکس در خصوص افغانستان به اختلاف نظر یک سال پیش بین آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در باره اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان پرداخته است. این اسناد نشان میدهند، در حالیکه مقامات آمریکائی خواهان بر کناری اسماعیل خان از کابینه افغانستان بوده اند، حامد کرزی در برابر این خواست آمریکائی ها مخالفت کرده و اسماعیل خان را در پست وزارت انرژی و آب افغانستان گماشته است.

این اسناد همچنین فاش میسازند که با وجود تهدید آمریکائیها مبنی بر اینکه در صورتیکه اسماعیل خان در کابینه باشد، کمک هایشان را به افغانستان قطع خواهند کرد، حامد کرزی همچنان با نظر مسئولان آمریکایی مخالفت نموده و اسماعیل خان را در کابینه خود ابقاء نموده است. این گزارش تأکید میکند که با وجود اختلاف بین آمریکا و حامد کرزی در این باره و علیرغم تهدید آمریکا مبنی بر قطع کمک هایش به افغانستان، واشینگتن کماکان به کمک هایش به افغانستان ادامه داده است.

وزارت انرژی و آب افغانستان محل اجرای پروژهای بزرگ انرژی و آب آمریکا در افغانستان است. این پروژه ها به ارزش تقریبی دومیلیارد دلارمیتوانند عواید بسیار مهمی را عاید حکومت افغانستان نمایند. آخرین تحقیقات انجام شده بوسیله اداره های آمریکائی نشان میدهند که سالانه مقدار بسیار زیادی ازعواید حاصله در بخش انرژی و آب ناپدید میشوند.

در باره این موضوع گفتگوئی انجام داده ایم با نیک محمد کابلی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان.

نیک محمد کابلی میگوید هنگامیکه اسماعیل خان حاکم هرات بود، در آمدهای سرشاری را از محل گمرک هرات تحت نظارت و کنترل خود داشت که این وجوه را به مرکز نمی فرستاد. در آن هنگام، این مسئله در مطبوعات خارجی و محلی انعکاساتی داشت مبنی براینکه ایشان از این در آمدهای سرشار استفاده میکنند. نیک محمد کابلی اعنقاد دارد که در حالی که ایشان به حیث وزیر انرژی و آب افغانستان هستند، ناپدید شدن قسمت زیادی از عواید این وزارتخانه را باید بیشتر به حساب سوء مدیریت ایشان گذاشت تا سوء استفاده های شخصی اش. وی میگوید که اسماعیل خان اصلاً یک افسر نظامی بوده و بیشتر مدت طولانی زندگی اش را در جدال و مبارزات سیاسی- نظامی گذرانده است. بر آمدن از عهده یک پست بسیار حساس مثل وزارت انرژی و آب قطعاً برای وی غیر مسلکی است. در این رابطه باید انتظار میداشتیم که بجز یک سلسله نارسائی ها، دست آورد بزرگی حاصل نخواهد شد...

گفتگو با نیک محمد کابلی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید