ایران/ پهلوی

اشرف پهلوی خواهر توأمان محمد رضا شاه پهلوی درگذشت

اشرف پهلوی
اشرف پهلوی

اشرف پهلوی، خواهر توأمان محمد رضا شاه پهلوی، روزهفدهم دیماه در ٩٦ سالگی در محل اقامت خود در"مونت کارلو" درجنوب فرانسه درگذشت. شاهزاده رضا پهلوی دراولین واکنش به فوت عمه خود با ابراز تاسف و تالم خود نوشته است که یادگارهای بسیاری از اشرف پهلوی برای او باقی مانده به ویژه "دل نگرانی هایش برای ازدست رفتن جایگاه ایران پس از انقلاب اسلامی و نور امیدی که همیشه درقلبش برای آزادی و سربلندی ایران داشت"، و افزوده است وی "تا آخرین لحظه های عمر خویش به ایران می اندیشید و با امید به آزادی وطن چشم ازجهان فروبست".

تبلیغ بازرگانی

اشرف پهلوی در هزارو دویست و نود و هشت خورشیدی متولد شد.

اشرف پهلوی در دوران پادشاهی برادرخود، محمد رضا شاه پهلوی عهده دار سمت های مهم داخلی و بین المللی ایران بود.
اشرف پهلوی درسال ١٩٧٠ ریاست عالی حقوق بشرسازمان ملل را برعهده داشت.
وی دراولین کنفرانس جهانی زن نیز ریاست آن را عهده داربود.

وی در ایران در مسئولیت هایی چون ریاست سازمان شاهنشانی خدمات اجتماعی، نایب رئیس کمیته ملی پیکار با بیسوادی، ریاست سازمان زنان ایران، ریاست کمتیه ایرانی حقوق بشر و نماینده ایران در کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل برعهده داشت.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش مفصلی را تحت عنوان "پلنگ سیاه" به زندگی و فعالیت های سیاسی اشرف پهلوی اختصاص داده است.

به دنبال انقلاب اسلامی در ایران، اشرف پهلوی به آمریکا رفت و از آن هنگام میان فرانسه و آمریکا در رفت وآمد بود.

درگذشت اشرف پهلوی درشبکه های اجتماعی و سامانه های خبری داخل وخارج ایران به گستردگی مورد بحث و تفسیرقرار گرفت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید