الجزایر/ داخلی

اصلاح قانون اساسی در الجزایر

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر DR

درپی ادامه تحولات سیاسی درکشورهای عرب خاورمیانه وشمال آفریقا و جستجوی ده ها میلیون جوانان این کشورها دست یابی به دموکراسی، درالجزایر، "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری این کشوراعلام داشت که درتعقیب وعده های داده شده، دولت وی زمینه ایجاد اصلاحات عمیقی را درقانون اساسی این کشور فراهم می آورد. 

تبلیغ بازرگانی

این دومین سخنرانی مهم بوتفلیقه طی سه ماه گذشته می باشد.
رئیس جمهور الجزایر گفت یک هئیت ویژه به زودی مامورتهیه فهرست متمم هائی برای افزوده شدن به قانونی اساسی خواهدشد.

به گفته بوتفلیقه، موضوع احزاب و فعالیت ومشارکت تشکل های سیاسی درسرنوشت سیاسی کشوربه طورجدی در اصلاحات جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بوتفلیقه درماه فوریه، به دنبال اعتراضات خیابانی درالجزیره، قانون "حال فوق العاده" را که از سال هزارونهصدو نود دو و، به دنبال ابطال انتخابات پارلمانی آن سال برقرارگردیده بود، لغو کرد. در آن انتخابات، بینادگرایان اسلامی برنده انتخابات اعلام شدند، ولی، دولت وقت انتخابات را ابطال اعلام کرد.

روز پانزدهم ماه آوریل امسال دوران حکومت بوتفلیقه وارد دوازدهمین سال خود شد.
به گفته کارشناسان با انجام اصلاحات، بوتفلیقه در حال زمینه سازی برای جانشینی خود در سال دوهزارو چهارده است، تا به گفته آنان قدرت درحوزه جناح سیاسی وی باقی بماند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید