افغانستان / اجتماعی

اعتصاب دانشجویان علوم اجتماعی کابل به اعتصاب غذایی تبدیل شد

DR
متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

از مدتی به اینسو، دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی کابل، در شکایت از مسئولین شکایت اعتصاب کرده بودند. تعدادی از این اعتصاب کنندگان، از دیروز به اینسو، دست به اعتصاب غذا زده اند.

تبلیغ بازرگانی

دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل، از رئیس این دانشگاه و همچنان از یکی از استادان، شکایت دارند و به دلیل عدم رسیدگی به این شکایات، بعد از دو ماه اعتصاب و تحصن، تعدادی از آنان آغاز به اعتصاب غذا کرده اند. در این اعتصاب غدایی، دیروز صبح چهل نفراز آنان شرکت داشتند و تعداد آنان، امروز افرایش بافته است.

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با غلام حضرت صادقی، دانشجوی سال جهارم جامعه شناسی و یکی از اعتصاب کنندگان. آقای صادقی میگوید که رئیس این دانشگاه، مشکلات علمی و مدیریتی دارد و با دانشجویان برخورد خارج از آداب اخلاقی میکند. علاوه بر آن، رمانیکه دانشجویان خواستند با او صحبت و گفتگو کنند، او آنان را از دفتر خود اخراج، و تهدید کرد.

علاوه بر غلام فاروق عبدالله، رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی، اعتصاب کنندگان، استاد فیصل امین را هم متهم به دامن زدن به تعصبات قومی و نژادی میکنند. آقای غلام حضرت صادقی اضافه میکند که او یکی از دانشجویان را اخراج کرده بود و در توجیه این کار خود به او گفته بود، که از قیافۀ او خوشش نمیاید. آنان بعد از این مسایل با وزارت تحصیلات عالی در تماس شدند و وزارت به آنان وعده داده است که این مسایل را بررسی کند. ولی چون از مدت ریادی، وزارت به این درخواست آنان جوابی نداده است، آنان دست به تشدید مبارزات خود زده، وارد اعتصاب غذا شدند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید