ایران/ قضائی

اعدام یک ورزشکار در کرج

حسن آرمین
حسن آرمین

یک ورزشکار رزمی ایران بامداد امروز در کرج اعدام شد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری حقوق بشرایران، حسن آرمین ازاساتید رزمی کار وداران سبک درایران، سحر گاه امروز سه شنبه، سی یکم ژانویه، به دارآویخته شد.

بنابرگزارش سازمان مستقل حقوق بشرایران، حسن آرمین که بر اثر شکنجه از ناحیه نخاع آسیب جدی دیده و فلج شده بود، به اتهام قتل یک مامورنیروی انتظامی به نام قربانعلی نظری، ازسوی شعبه اول دادگاه کیفری کرج به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش هرانا، پلیس جنائی ایران علیه این ورزشکارپرونده سازی کرده است. گزارش می گوید: با گذشت زمان مشخص شده است که اتهامات وارده به وی مانند، قتل و تجاوزتنها به دلیل عدم توانائی پلیس دردستگیری عامل اصلی و نارضایتی عمومی بوده است.
درگزارش سازمان حقوق بشرایران گفته شده است که حسن آرمین پیشتر درنامه ای به ریاست قوه قضائیه اتهامات وارد از سوی نیروی انتظامی را مردود دانسته و ازشکنجه های جسمی و خود و خانواده اش پرده برداشته بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید