ایران/هنر/فرهنگ و هنر/سینما/عباس کیارستمی

اعلام حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی

عباس کیارستمی
عباس کیارستمی

قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی، از اعلام حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی خبر داد.

تبلیغ بازرگانی

"محسن خلیلی" قائم مقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی، در خصوص حکم قطعی پروندۀ پزشکی "عباس کیارستمی" کارگردان مشهور ایرانی، اظهار داشت که با توجه به اینکه در این پرونده و در هیأت تجدید نظر استان، رأی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و درج در نشریه سازمان داده شد، به واسطۀ ریاست کل سازمان، درخواست بررسی مجدد در این پرونده در هیأت عالی صورت گرفت. به این ترتیب هیأت عالی نیز پس از رسیدگی پرونده، رأی هیأت تجدید نظر را تأیید نمود.

وی افزود با توجه به لزوم طی شدن مراحل اداری و زمانی در این رابطه، و فرصت یک ماهۀ خانوادۀ این مرحوم برای اعتراض به رأی هیأت عالی، رأی هیأت عالی قطعی اعلام شد.

"محسن خلیلی" دربارۀ عوارضی که این حکم برای پزشک این پرونده دارد، گفت که تا سه سال برای ایشان عدم سوء پیشینه انتظامی صادر نمی شود و به این ترتیب وی نمی تواند مسئولیت فنی مراکز درمانی را بر عهده بگیرد و یا مؤسس مرکزی درمانی باشد.

همچنین با توجه به سوء سابقه ای که در پروندۀ او وجود دارد، در صورتی که قصور دیگری انجام دهد و پرونده ای تشکیل شود، در آراء بعدی، حکم های سنگین تری برای وی صادر خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید