کتاب جدید نصیر مهرین زیر عنوان «سنگ هم دلی دارد» چاپ شد

صدا ۱۱:۲۶

سنگ هم دلی دارد، عنوان کتاب جدیدی از آقای نصیر مهرین است، که در آن صحبت از ابعاد مختلف تاریخ و جامعۀ افغانستان است.

تبلیغ بازرگانی

این کتاب که توسط انتشارات «شهمامه» در هلند چاپ و پخش شده است، حاوی مقالات متعددی از آقای مهرین است که جوانب مختلف مسایل سیاسی و اجتماعی افغانستان را در بر میگیرد. عنوان کتاب، از عنوان یکی از نوشته های آن آمده است که در بارۀ تخریب بت های بامیان توسط طالبان نوشته شده است. این کتاب در ادامۀ اثر دیگر آقای مهرین، به نام «شب رفت و سحر نشد» میباشد و بیشتر در بارۀ قضایای ده سال اخیر افغانستان است.

در این کتاب، برخوردی به بعضی جوانب تاریخ افغانستان و در انتقاد به کتاب آقای غبار، «افغانستان در مسیر تاریخ» آمده است، که آقای مهرین، با وجود اصلاح آن، از کتاب آقای غبار قدردانی میکند و میگوید که این جزئیات اشتباهاً در این کتاب راه یافته اند. همچنان در این کتاب همچنان برخوردی به آثار نویسندگان دیگر افغانستان صورت گرفته است و کارهای آنان به نقد کشیده شده است. موضع مهم دیگر در این کتاب، تروریسم در منطقه است که برای افغانستان اهمیت خاص دارد.

این کتاب را میشود در انجمن افغانهای شهر هامبورگ، در انتشارات شهمامه، و همچنان از نشانی خود نویسنده میتوان به دست آورد. تعدادی از این کتاب در دکان ها و فروشگاه های افغانی به دسترس مردم قرار گرفته است.

از آقای مهرین در بارۀ وضع کتاب و کتاب نویسی در افغانستان میپرسم. در حالیکه در گذشته، کتابهای که در کابل به فروش میرسیدند، اکثراً ایرانی بودند، و یا هم کتاب های بودند که در ایران نوشته و چاپ شده و در پاکستان چاپ مجدد شده بودند. آیا حالا هم اوضاع به همینسان است ؟ او میگوید که چاپ و نشر کتاب در این اواخر رشد کرده است، ولی هنوز هم استفاده از کتاب های ایرانی و پاکستانی ادامه دارد.

در ادامه صحبت از هویت مردم افغانستان است و اینکه چه مسایلی برای آنان اهمیت دارد. به گفتۀ آقای مهرین، نویسندگان امروزی افغانستان، البته در اشعار و نوشته های خود، به مسایل خاص وطنی میپردازند و به آن علاقمندی خاص دارند. ولی تنها مسئلۀ افغانستان نیست، مسایل کلی مربوط به انسانها را هم در آثار نویسندگان افغانستانی، میبینیم که از دید مردمان ما نوشته شده اند.

گفتگو با نصیر مهرین، نویسندۀ کتاب سنگ هم دلی دارد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید