یک پول واحد، شانزده دولت مستقل!

صدا ۰۵:۴۳
مقر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت
مقر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت 法新社

بحران مالی یونان، نقاط ضعف نظام پولی شانزده کشور عضو حوزه پولی "یورو" را به نمایش گذاشته است...

تبلیغ بازرگانی

بحران مالی یونان نقاط ضعف وحدت پولی اروپا را آشکار نموده و نشان داده است که آینده "یورو" در گرو صداقت کشورهای عضو از یکسو، و رعایت معیارهای ماستریخت توسط این کشورها از سوی دیگر است...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید