مستعمره سابق پرتقال به داد این کشور میرسد

صدا ۰۶:۴۵

زمانی کشتیهای تجاری پرتقالی، از بندر عباس ما در خلیج فارس گرفته تا جزیره ماکائو در آبهای دریای چین و بنادر آمریکای لاتین در اقیانوسهای اطلس و کبیر، در تمامی آبهای کره زمین حکمفرمائی می نموده، و از مستعمرات اینکشوردر چهار گوشه جهان ثروت به کشور خویش سرازیر می کرده اند

تبلیغ بازرگانی

در آن زمانها برزیل با جنگلهای آمازون خود و جمعیت سرشارش یکی از مستعمرات متعدد پرتقال بوده است. بازی روزگار، برزیل را امروز به صورت فرشته نجات دولت پرتقال در آورده است. رئیس جمهوری برزیل، خانم روسف، روز چهارشنبه گذشته برای کمک به خروج پرتقال از بحران اقتصادی وارد لیزبن گردید.

 اگرچه چگونگی و جزئییات کمک مالی برزیل به دولت پرتقال هنوز در مرحله بررسی است و مشخص نشده است  اما در محافل نزدیک به سفارتخانه برزیل در لیزبن گفته میشود که ممکن است ازهمین ماه جاری آوریل این کمکها آغاز شود.

آنچه مسلم است دولت پرتقال ملزم است که تا پیش از پایان ماه آوریل سررسید یکی از بدهی های خود را، که بالغ بر چهار میلیارد و ششصد میلیون یوروست تأمین سازد، و برای اواسط ماه ژوئن آینده نیز یک تعهد فوری دیگر خود بالغ بر چهار میلیارد و نهصد میلیون یورو را تأمین نماید...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید