موفقیت انقلاب اعراب در گرو موفقیت اقتصادیست

صدا ۰۶:۲۲

حدود چهار ماه از سر آغاز جنبش دموکراتیک مردم تونس و شروع روند انقلاب اعراب می گذرد. چرخ تحولات در جهان عرب آنقدر سریع می گردد که فرصت پیگیری بدست نمی دهد. تا میائیم پیامد فرار دیکتاتور تونس را دنبال کنیم، سقوط یک دیکتاتور دیگر جای اولی را در صدر اخبار جهان می گیرد

تبلیغ بازرگانی

هنوز جوهر استعفانامه دیکتاتور مصر، حسنی مبارک خشک نشده است که دیکتاتور دیگری در لیبی جای او را در صفحات اول نشریات جهان و صدر اخباررسانه های بین المللی از آن خود میسازد.

اینکه بعد از سقوط قریب الوقوع سرهنگ معمر قذافی، نوبت بعدی آیا متعلق به دیکتاتور یمن خواهد بود یا سوریه هنوز نمی دانیم. اما نظر به سرعت سرسام آور این تحولات بزودی بی شک خواهیم دانست.

در حال حاضر، در کشورهائی که مرحله بر کناری دیکتاتورهای خود را پشت سر گذاشته اند، دغدغه دولتها یا شوراهای موقتی که زمام امور را بدست گرفته اند سیاسی است...دغدغه اینکه چگونه انتخابات آزاد بر گزار نمایند، چه تدابیری بی اندیشند که بار دیگر با ظهور یک دیکتاتور جدید مواجه نشوند...قوانین اساسی خود را به چه شکلی اصلاح کنند و دغدغه های سیاسی دیگری از همین دست.

تردیدی نیست که این دغدغه ها لازم و موجه است، اما چنانچه به موازات این پیش بینی های سیاسی، بطور جدی به بازنگری نظام های اقتصادی خود و اصلاح ریشه ای آن، و تدوین یک استراتژی نوین و بلند مدت اقتصادی نپردازند، بخت شکست انقلابهایشان بالا خواهد بود...

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید