دنیای اقتصاد

اثرات تخریبی جهانی شدن اقتصاد برای غرب

صدا ۰۶:۲۲
" بر اساس آمار مؤسسه " تراندئو  Trendeo"، طی سه سال گذشته تنها در کشور فرانسه ٩٠٠ سایت صنعتی تعطیل شده و بیش از ١٠٠ هزار تن از کارکنان  این سایت ها بیکار شده اند.
" بر اساس آمار مؤسسه " تراندئو Trendeo"، طی سه سال گذشته تنها در کشور فرانسه ٩٠٠ سایت صنعتی تعطیل شده و بیش از ١٠٠ هزار تن از کارکنان این سایت ها بیکار شده اند. Reuters

بحران اقتصادی و مالی بی سابقه ای که در جهان از سال ٢٠٠٧ آغاز گردیده است ضعف ساختاراقتصادی کشورهای غربی را بیش از پیش نمایان ساخته است؛ این بحران شتاب تازه ای به روند تخریب ساختار های صنعتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی داده است. رؤیایی که طراحان و تئوری پردازان دکترین جهانی شدن اقتصاد و مبادلات تجارت جهانی آزاد و بدون قید و شرط برای توده های انبوه طبقات مردمی مولد در اقتصاد کشورهای غربی ترسیم کرده بودند، تبدیل به کابوسی برای آنان شده است. 

تبلیغ بازرگانی

بدون تردید، بیداری از این خواب شیرین بسیار دردناک است. تنها طی سه سال گذشته هزاران بنگاه بزرگ و متوسط تولیدی و صنعتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در های خود را بسته و صدها هزار تن از کارکنان این بنگاه ها و کارخانجات بیکار شده اند. بر اساس آمار مؤسسه " تراندئو Trendeo " طی این سه سال تنها در کشور فرانسه ٩٠٠ سایت صنعتی تعطیل شده و بیش از ١٠٠ هزار تن از کارکنان صنعتی این سایت ها بیکار شده اند.

یک مقایسه ساده آماری بین سال ١٩٧٤ و ٢٠١١ در کشورهای غربی نشان می دهد، در حالی که مشاغل مربوط به صنعت و سرویس های صنعتی ( مستقیم و غیر مستقیم) یک دوم کل مشاغل را در کشورهای غربی تشکیل میداد، این نسبت هم اکنون به یک چهارم تقلیل یافته است.

از آغاز سال های ١٩٨٠ میلادی تئوری پردازان ومعماران لیبرال جهانی شدن اقتصاد و تجارت در برابر نگرانی ها و اعتراضات فزاینده کارکنان و سندیکا های گارگری در کشور های غربی که در جهانی شدن اقتصاد چشم انداز تخریب صنعتی و بیکاری توده های عظیم کارگری را می دیدند، وعده زندگی بهتر و سطح دستمزد بالا تر رامیدادند.
"پارادوکسی" که از همان آغاز از دید تیز نگر بسیاری از آگاهان اقتصادی و اجتماعی مخالف لیبرالیسم افراطی اقتصادی پوشیده نبود و از همان آغاز تردید های بسیاری را بر انگیخت.

با این وجود، همانطور که میدانیم، گفتمان آنان به تدریج غالب شد و مأخذ سیاست گذاری اقتصادی دولت های غربی را پایه ریزی نمود. این سیاست گذاری در کشورهای آمریکا و انگلستان با پیدایش "ریگانیسم" و "تاچریسم" اوج تازه ای به خود گرفت و به تدریج دیوار مقاومت دیگر کشورهای اروپایی و غربی را در نوردید.

پیدایش و اوج گیری گفتمان لیبرالیسم افراطی در جهت جهانی شدن اقتصاد و تجارت با تحول اساسی دیگری در مدل سرمایه داری لیبرال در کشورهای غربی همراه بود. مدل «سرمایه داری صنعتی- تجارتی» غالب در کشورهای پیشرفته صنعتی غرب به تدریج جای خود را به مدل «سرمایه داری لیبرال مالی» داد.

از سال های ١٩٩٠ نخسین اثرات تخریبی مدل لیبرال سرمایه داری مالی و جهانی شدن بدون قید و شرط اقتصاد و تجارت جهانی آشکار گردید. بیکاری گسترده و بحران های مالی و اقتصادی پی در پی که هر آئینه ابعاد وسیع تر و مخرب تری را به خود می گیرد.
در همین حال جهان غرب بستر دگرگونی اساسی دیگری نیزبود.در آخرین سال های قرن بیستم میلادی طبقه متوسط کشورهای غربی که در دهه های پس از جنگ دوم جهانی نماد پیروزی سرمایه داری لیبرال غرب محسوب می شد، دگرگون گردید؛ در واقع طبقه متوسط کشورهای غربی اولین بازندگان و قربانیان مدل لیبرال جهانی شدن اقتصاد و تجارت هستند، مدلی که در سال های ١٩٨٠ طراحی شده بود.

بین سال های ٢٠٠٥ و ٢٠١١ جایگزینی یک سلسله رویداد های مالی و اقتصادی در چهار نقطه جهان چشم جهانیان را به واقعیات تخریبی مدل طراحی شده در سال های ١٩٨٠ گشود.
تخریب گسترده بافت صنعتی در کشورهای غربی نخستین شکاف عمده را در صفوف طراحان و حامیان جهانی شدن بی قید و شرط اقتصاد و تجارت جهانی ایجاد نمود. سپس بحران مالی سال ٢٠٠٧ در آمریکا و جهان و ورشکستکی "لمان برادرز" بانک بزرگ سرمایه گذاری آمریکا در واقع انکار و خط بطلانی بود که بر روی مدل جهانی شدن اقتصاد کشیده شد.

باری، شکست گفتمان دگماتیک جهانی شدن اقتصاد و تجارت بدون قید و شرط که از سال های ١٩٨٠ بر جهان غالب شده،  مسلم و آشکار شده است.

منطق «مطلق گرایی بازار» به محدوده های خود رسیده است.
این دو که در کشورهای پیشرفته صنعتی منبع اصلی نابرابری در بین طبقات اجتماعی بوده و اکثریت قریب به اتفاق طبقات متوسط و مردمی کشورهای غربی را از نقطه نظر درآمدی به سوی پائین کشیده و در همان حال باعث شده که راه را فقط برای ٥ در صد طبقات ممتاز این جوامع به سوی ثروت های باد آورده باز کند، محکوم به شکست است.

این مدل که عامل اصلی افزایش دیون نجومی دولتی کشورهای غربی است، دیونی که مانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی اروپا و آمریکا بوده و ضمن اشاعه رکود، ورشکستکی بسیاری از کشورهای اروپایی را تهدید می کند، نمی تواند پایدار باشد.
در چنین شرایطی است که از هم اکنون صدا ها در کشورهای کوچک و بزرگ غربی بلند شده و موجی عظیمی برای مقابله با جهانی شدن اقتصاد و تجارت به پا خاسته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید