دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

سالانه صد و هشتاد هزار جوان از کشور خود،ایران، می گریزند

: منتشر شده در

صندوق بین المللی پول همانند هر ساله گزارش نیم ساله خود را برای ماه اکتبر امسال در مورد موقعیت سلامت اقتصادی کشورهای جهان منتشر کرد. گفت وگو با دکتر فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه.

ترازوی اقتصاد ایران
ترازوی اقتصاد ایران
تبلیغ بازرگانی

درباره ایران، درخبرهای پیشین آمده بود که، این صندوق رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میلادی، ۲۰۱۴، یک ممیزپنج درصد وبرای سال ۲۰۱۵ دو ممیزدو درصد پیش بینی کرده است.
براساس گزارش صندوق اقتصاد چهارصد میلیارد دلاری ایران پس ازدوسال رشد منفی، درسال جاری میلادی یک ممیزپنج درصد رشد خواهد داشت.
از ارقام مربوط به پیش بینی داده‌های اقتصاد ایران که بگذریم صندوق بین المللی پول امسال نیزبه موضوع مهمتری درمورد کاهش مزمن ثروت انسانی درایران امروزپرداخته که نگرانی‌های گذشته را همچنان تکرارمی کند و آن معضل «فرارنخبگان» ایران است که سرزمین مادری خود درجستجوی زندگی بهتروبهروری بیشترهمه روزه ترک می کنند.
به گزارش منابع خبری ایرانی فرارمغز‌ها یا به گفته نویسنده فرارو «ایران گریزی» خروج ژن‌های باهوش امروز دامن گیرزنان و دختران ایرانی نیزشده است.
به گزارش این منابع آخرین آمارازمیزان مهاجرت نخبگان ایرانی، دختران و زنان راچهل درصد از مجموع تمام مغزهایی دانسته که از کشورفرارمی کنند. بنا براین گزارش، درحال حاضر، چهل و سه درصد زنان ایران بیکارهستند واین می تواند یکی ازعوامل تلاش برای گریزکشورباشد.
صندوق بین المللی پول درآخرین گزارش خود مقام اول مهاجرت نخبگان را به ایران اختصاص داده است.
به گزارش صندوق بین المللی پول سالانه حدود یک صد و هشتاد هزار ایرانی تحصیل کرده از کشورخارج می‌شوند، به این امید که زندگی و شغل بهتری پیدا کنند. به گفته وزیرسابق علوم درجمهوری اسلامی این مهاجرت‌ها سالانه یک صدو پنجاه میلیارد دلارضرربه کشوروارد می‌کند و ثمره سال‌ها سرمایه گزاری و هزینه، نصیب کشورهای توسعه یافته می‌شود.
به گزارش فراروازمهم‌ترین دافعه‌ها می‌توان به فاصله طبقاتی زیاد، نابرابری درآمد وهزینه، بی‌قانونی و پارتی بازی، فرهنگ کاری ناکارآمد و بی‌عتدالتی اشاره کرد و برای جاذبه‌های جامعه مقصد هم می‌توان از رفاه اجتماعی و اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی، وجود فرصت‌های شغلی و امنیت شغلی، و نظام آموزشی کارآمد نام برد.
آمار‌ها می‌گویند که امکان اشتغال به کارزنان درایران نسبت به مردان پنجاه درصد کمتراست به نحوی که نرخ بیکاری مردان پانزده تا بیست وچهارساله دربهارامسال بیست ویک درصد و نرخ بیکاری زنان درهمین گروه سنی چهل و سه ممیز چهاردرصد بودکه حاکی از بیکاری دو برابر زنان نسبت به مردان است.
به گزارش فرارو، کار‌شناسان می‌گویند بی‌توجهی به توان بلقوه زنان و استفاده نکردن از توانمندی‌های آنان می‌تواند فرصت‌های فراوان را نابودکند. هراندازه که میزان بیکاری زنان تحصیل کرده بیشترو مشارکت اقتصادی آن‌ها کمترشود، تعداد آن‌ها درآمارمهاجرت از کشوربیشترخواهد شد.
دریک گفت‌و‌گوی تلفنی با دکترفریدون خاوند، استاد دانشگاه درفرانسه، درآغازازوی درباره تاریخ آغازمهاجرت نخبگان از ایران و نوسانات آن درسال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی درایران پرسیدم. دکتر خاوند درپاریس. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید