اتحادیه اروپا/ داخلی

امضای توافق نامه جدید توسط اعضای اتحادیه اروپا

سران بیست و پنج کشورعضو اتحادیه اروپا شب گذشته دربروکسل تازه ترین سند درباره ی برطرف کردن بحران دراین اتحادیه را امضاء کردند.

تبلیغ بازرگانی

این اولین نشست سران اتحادیه درسال نوی میلادی بود که درآن توافق نامه تازه این اتحادیه درباره سختگیرانه ترکردن کنترل کسربودجه کشورهای عضو را امضاء کردند.
به گزارش منابع خبری، سران جمهوری چک و انگلستان دراین نشست شرکت نکردند.
براساس توافقنامه ی جدید مالی که به امضاء بیست و پنج کشورازاعضاء اتحادیه اروپا رسید، کشورهای عضو موظف خواهند بود، درتنظیم مقررات مالی همکاری بیشتری داشته باشند تا بدهی های کشورهای عضو بصورت نامتناسبی انباشته نشود.

براساس یک ماده از این توافقنامه، که با ابتکارعمل فرانسه و آلمان به سند اضافه شده، درصورت وجود کسربودجه های نامتناسب، دیوان عدالت اتحادیه اروپا می تواند درصورت تخلف کشورها از مقررات جدید، مجازات هائی را علیه کشورخاطی برقرار نماید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید