ایران / آمریکا

امیرحکمتی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد

درتهران گفته شد که "امیرمیرزائی حکمتی" جوان ایرانی مقیم آمریکا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. 

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش منابع خبری ایران، امیرحکمتی "به اتهام همکاری با کشورمتخاصم و جاسوسی، مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده است".
امیرحکمتی، بیست و هشت ساله، درایالت آریزونای آمریکا متولد شده و پدروی علی حکمتی دردانشگاه مشیگان تدریس می کند.

حکم اعدام امیرحکمتی درشعبه پانزدهم دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی صادرشده است.
این درحالی است که خانواده ی امیرحکمتی با انتشاربیانیه ای یادآوری کرد ه اند که امیرحکمتی با اخذ اجازه از مقامات مسئول ایران برای دیدارخانواده به ایران سفرکرده بود و اکنون بیش از چهارماه است که درزندان های ایران نگاهداری می شود.
دراین بیانیه گفته شده است که ازنظرخانواده، ادعاهای مطرح شده علیه امیر واهی است و اعترافات دروغین او نیز داوطلبانه نبوده و تحت شرایط سخت و اجباری گرفته شده است".

ایران می گوید: مامورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی اززمان حضورامیرحکمتی درپایگاه آمریکا دربگرام افغانستان وی را زیر نظرداشته و پس ازورود به ایران و آغازماموریت اقدام به بازداشت وی کرده اند.
خانواده امیرحکمتی می گویند، نامه هائی را درمورد فرزندشان برای مقامات ایران، ازجمله محمود احمدی نژاد، رئیس کمیسیون حقوق بشرجمهوری اسلامی، رئیس قوه قضائیه ارسال داشته اند که تا کنون پاسخی دریافت نداشته اند.
اعضاء خانواده می گویند: "مقامات ایرانی ازما خواسته بودند تا درمورد پرونده فرزندمان سکوت اختیارکنیم، زیرا امیر به زودی آزاد خواهد شد، از این رو خانواده مجبورشد بی عمل درانتظاربماند، درحالیکه امیر بی دفاع درپشت درهای بسته درانتظار سرنوشت نامعلوم خود است".
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید