هفته نامه ها

انتخابات ریاست جمهوری درهفته نامه ها ی فرانسه

ژان لوک ملانشون نامزد چپ تندرو
ژان لوک ملانشون نامزد چپ تندرو AFP/Eric Feferberg

درفرانسه رقابت های انتخاباتی به شدت ادامه دارد. اولین دورانتخابات ۲۳ ماه آوریل برگزار خواهد شد. فرانسوا فیون نامزد راست میانه همچنان به مشروعیت انتخاباتی خود سخت چسبیده است.

تبلیغ بازرگانی

با اینکه بسیاری ازهمفکران حزبی او هشدارداده بودند که ممکن پافشاری در باقی ماندن راست میانه را ازبهترین بخت خود درانتخابات کنونی محروم سازد و برای سال های طولانی بخت بازگشت به قدرت از دست برود، بااین حال فیون، که به سلامت عملکرد خود اطمینان دارد، گفته است که حتی با بهای باخت حزب جمهوریخواهان از باقی ماندن درمیدان انتخابات بیمی به خود راه نمی دهد.
به هرحال تا این جا، یک ماه مانده به دوراول انتخابات، یازده نفرازراست، چپ، چپ تندرو وراست افراطی درفهرست داوطلبان ریاست جمهوری باقی مانده اند.
راست میانه و چپ میانه دهه هاست که به تناوب قدرت سیاسی را درکاخ الیزه دردست داشته اند و روند اداره امورکشور دچار تغییرات انقلابی نشده است، اما این دوره دوچهره چپ تندرو و راست افراطی درمیدان مبارزات حضوردارند که تصادفاً از اقبال عمومی قابل توجهی نیز برخوردارند.

"ژان لوک ملانشون" نامزد چپ تندرو که به حمایت همه جانبه ی حزب کمونیست نیزدلگرم است و خانم "مارین لوپن" رهبر"جبهه ملی" که، با این که پس از رسیدن به رهبری و جانشینی پدرش تغییرات اساسی دراندیشه های راهبردی حزب به وجود آورده، همچنان ازسوی کارشناسان "راست افراطی" ارزیابی می شود.

خانم مارین لوپن با طرح دو نظریه افراطی، برای روزهای پس از پیروزی، نگرانی هایی را به وجود آورده است.
خروج ازاتحادیه اروپا و پایان دادن به سلطه ی واحد پول اروپا "یورو" دراقتصاد فرانسه.
این دو موردی است که تنها "ژِان لوک ملانشون" با بخشی از آن موافق است و نُه نامزد دیگر به شدت با کل آن ازجمله خروج فرانسه ازاتحادیه اروپا مخالفند.

دررابطه با نگرانی فرهیختگان فرانسه پیرامون تغییرات عمده ی درسیاست های استراتژیک کشورشان درصورت پیروزی خانم "لوپن"، "نول اُبس" هفته نامه چاپ پاریس می نویسد: درتاریخ جمهوریت فرانسه، هرگز راست افراطی این چنین به قله های تصرف قدرت سیاسی نزدیک نبوده است.

"نول اُبس" می افزاید: هرگزنیز درفرانسه زمینه رشد افکارراست افراطی برانگیزانده این چنین موجی ازجزابیت درجامعه بود.
حال باید دید چه عواملی زمینه سازرشد ومحرک اصلی تمایل افکارعمومی به برنامه های سیاسی راست افراطی شده است؟.
"نول اُبس" می نویسد: توده های عظیم بیکار، سرخوردگی عمومی ازسیاسیون، سرگشتگی عمومی و زایل شدن تمایزمیان افکارو اندیشه ها وبرنامه های رهبران سیاسی، موج سوءقصدهای تروریستی سابق ولاحق که فرانسه را همچنان تهدید می کند، شعارهای ضد سیستم، حال وهوای وجوو باورهای معتقد به تئوری توطئه وبالاخره پیروزی تشکل های سیاسی "عوام گرا" درکشورهای اطراف ما عوامل عمده ای هستند که امروزه راست افراطی را درکانون توجه رای دهندگان و درآستانه ی تصاحب قدرت قرارداده است.

"نول اُبس" می نویسد: ما همه کارکردیم، آنچه که لازم بود درباره "خطرپیروزی" راست افراطی گفتیم و نوشتیم، می دانستیم که افکارواندیشه های این طیف نشان می دهد که درصورت صعود به کاخ قدرت شاهد اعمال سیاست هایی خواهیم بود که برای ما حکم "تغییررژیم" را خواهد داشت.

می دانستیم که، این تغییررژیم، آزادی های ما، اقتصادما ، مدل اقتصاد اجتماعی ما، دیپلماسی ما، دریک کلام همه آن ازرش هایی را که زندگی امروزو آینده مارا شکل داده ومی دهد را دچارتغییرات اساسی خواهد نمود.
یاد مان باشد که هیچ سیاست مداری فردا نخواهد توانست ادعا کند که نمی دانسته و قادرنبوده موج درحال فرا رسیدن را پیش بینی کند.

واما دررویداهای بین المللی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، "برکسیت"، بحران های منطقه ای مانند سوریه، مورد توجه هفته نامه های این هفته بوده است.
یکی ازاین رویدادها که تازگی داشت حمله هوایی اسرائیل به خاک سوریه و پذیرش مسئولیت آن ازسوی دولت اورشلیم بود.

اکسپرس، هفته نامه چاپ پاریس، گزارشی را به سرنوشت بلندی های جولان و حمله روز پنجشنبه ی اسرائیل به سوریه اختصاص داده.

 لازم به یاد آوری است که بخشی ازبلندی های جولان که جزئی ازخاک سوریه محسوب می شود ازپایان جنگ ۱۹۸۱ میلادی دراشغال نیروهای نظامی اسرائیل قرار دارد.

اکسپرس می نویسد: این اولین باراست که ارتش سوریه از دفاع ضد هوایی خود علیه هواپیماهای اسرائیلی استفاده می کند، درحالیکه حمله هواپیماهای اسرائیلی به برخی از مواضع حزب الله درداخل خاک سوریه تازگی ندارد.
اکسپرس می نویسد: این اقدام دولت دمشق نشان دهنده بازگشت سیاست نظامی تهاجمی به ارتش سوریه پس از پیروزی درحلب است.
اکسپرس می افزاید: آنچه که این هفته درسوریه روی داد درواقع جدی ترین درگیری میان سوریه و اسرائیل از آغاز جنگ سوریه تا کنون بوده است.

 واما به گفته برخی کارشناسان سرعت توسعه ی "رُبات" های مسلح به هوش مصنوعی به چنان مرحله ای رسیده است که هرروز بیش از روز پیش انسان را به عقب نشینی درحوزه فیزیک کاربردی وامی داد.

"لوپوئن" هفته نامه دیگرفرانسه تحت عنوان "هوش مصنوعی نماد جدید رستگاری انسان" مصاحبه ای انجام داده است با مُدیریک شرکت توسعه هوش مصنوعی.
مصاحبه با "شارل ادوارد رووئه" به مناسبت انتشارکتاب او تحت عنوان "سقوط امپراتوری انسان" صورت گرفته است.
آقای "رووئه" دراین مصاحبه طولانی به مواردی از برتری بی بازگشت روبات ها برتوان انسان درعلوم کاربردی اشاره می کند.
نویسنده کتاب "پایان امپراتوری انسان" می گوید روند تغییرات دراین زمینه باسرعت بیسابقه ای درحال انجام است.
به گفته ی وی، درآینده نه چندان دوراز هر دو وکیل دعاوی یکی ازرُبات ها خواهد بود.
وی می گوید دو دفتر حقوقی فعال درزمینه اموربین المللی از سال ۲۰۱۶ میلادی به رُبات هایی مجهز شده اند که درعرض تنها چند دقیقه می تواند صورت های مختلف مطرح شده از یک ماده قانونی را درچهارده کشورجهان یافته مقایسه کرده وارائه نماید. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید