روزنامه های امروز فرانسه

انتخابات فرانسه، بحران اقتصادی، و خود‌کشی

@fotolia

ما به بازار نیاز نداریم ! این سخن ژان لوک ملانشون است، که یکی از سوسیالیست های قدیم و زمانی هم وزیر بود، او این حرف را که تیتر بزرگ لیبراسیون امروز است، در مورد طرز دیدش، به عنوان کاندیدای کمونیست ها و چپی ها، میگوید.علاوه بر این در مطبوعات امروز فرانسه، صحبت از روابط فرانسه با آلمان، پشتیبانی آنگلا مرکل از نیکولا سارکوزی و و بحران اقتصادی یونان هم است.

تبلیغ بازرگانی

تیتر کلان روزنامه های فیگارو و اومانتیه در مورد نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه است که هنوز بصورت رسمی کاندیدا شدنش را اعلان نکرده است، و آنگلا مرکل. آنگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، که منتظر کاندیدا شدن سارکوزی نماند و پیش از پیش، از او، به عنوان رئیس جمهور آیندۀ فرانسه، اعلان پشتیبانی کرد. روزنامۀ دست راستی فیگارو تیتر ش : سارکوزی، مرکل : پیمان ضد هولاند است و متعاقب آن، خبر از پشتیبانی نخست وزیر آلمان از ساکوزی، ولی روزنامۀ چپی اومانیته، نوشته است که : ساکوزی کاندیدای نخست وزیر آلمان.

در لیبراسیون هم صحبت از انتخابات آینده است. ولی لیبراسیون که همچنان یک روزنامۀ چپی به حساب می آید، بخش مهم نسخۀ امروز خود را به مهمان استثنایی خود، زان لوک ملانشون اختصاص داده است. ملانشون، که چپ تر از حزب سوسیالیست است و به همین دلیل از حرب بریده است، در انتخابات آینده، به نمایندگی از چپی های چپ تر از حزب سوسیالیست و کمونیست ها، کاندید شده است. او اگر چه در میان مردم فرانسه بیشتر از رئیس جمهور محبوبیت دارد، ولی در پیش بینی ها، تعداد آرای را که کمایی خواهد کرد، بسیار کمتر از آن است. کاندیدای اصلی چپ، که حزب سوسیالیست او را انتخاب کرده است، فرانسوا هولاند میباشد.

روزنامۀ لیبراسیون ملانشون را به عنوان یک کاندیدای مبارز معرفی میکند، از جبهۀ چپ، که مطبوعات، مسئولین نظر سنجی ها، دست راستی ها، و بازار را میکوبد، و بدم فراموش کردن حزب سوسیالیست، درین کوبیدن ها، نظرات عمیق چپی را مطرح میکند و در مورد برنامه های سخت اقتصادی که آلمانی ها در کشور خود دارند و میخواهند روی کشور های دیگر اروپایی هم آنرا تحمیل کنند، در شمارۀ امروز لیبراسیون میگوید که : ما فرانسه استیم. پنجمین قدرت دنیا. ما نباید بگویم : بخشید خانم مرکل، لطفن خانم مرکل، میتوانید لطف کنید با ما خوش برخورد باشد. و به ما اجازه بدهید که نمیریم. او اضافه میکند که : نه. ما باید با آلمان قاطعانه حرف بزنیم.

روزنامۀ مسیحی لاکروا، تیتر اولش را به طلب عفو کشیش های بچه باز اختصاص داده است، که از کلیسا درخواست عفو کرده اند. بعد از مطالبی در مورد گرسنگی در افریقا و بحران اقتصادی در یونان، شرح موضوع کشیش های بچه باز را در صفحۀ 17 لا کروا میخوانیم، که برای اولین بار بعد از یک اجماع، کشیش های که از غذاب بچه بازی رنج میبرند، در مراسمی که به یک نوع زندانی شدن داوطلبانه شباهت دارد، شرکت خواهند کرد.

معضلۀ بچه بازی در میان کشیش ها، از دیر ایام وجود دارد و در امن مورد، کلیسا، مدت ها سکوت کرده بود. ولی درین سال ها، بالاخره واتیکان هم از روی این تابو پرده برداشت، و امروز کشیشان، در حال برخورد به این موضوع استند.

لز اکو، روزنامۀ اقتصادی، در مورد بحران یونان نوشته است، که اروپا صبر خود را از دست میدهد. در توضیح آمده است که مرکل، نخست وزیر آلمان، و سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، برای یونان یک حد نهایی یا یک التیمانوم تعین کرده اند. پیشنهاد اروپا، یعنی مرکل و سارکوزی، به یونان اینست که از مصرف ها بکاهند تا به این ترتیب، موازنۀ بودجۀ خود را مثبت و مقدار بدهی های خود را کمتر کنند. ولی مردم یونان، که درآمد های آنان روز به روز کمتر میشود، نمیخواهند این چنین برنامه های را روی کشور آنان پیاده کنند. به همین دلیل، سیاسیان یونان، با قبول فداکاری های بیشتر، مخالفت کرده اند.

در لز اکو، صحبت از مالیات بر بورس ها هم است، که در این مورد، فرانسه به گفتۀ این روزنامه، وارد عمل میشود. فردا، پیش نویس قانون جدیدی به مجلس وزرا می رسد، که بر اساس آن ازین به بعد، معاملات بورسی، ولی تنها آن عده از معاملات، که در مورد خرید و فروش سهام شرکت های است، که مرکز آن در فرانسه قرار دارد و ارزش سهام آن در بورس، بیشتر از یک ملیارد اورو است. یعنی این مالیات جدید، که در منشا، چپی ها آنرا مطرح کرده بودند، توسط حکومت دست راستی فعلی اجرا میشود، ولی به پیمانۀ بسیار کم.

روزنامۀ لوموند، ملانشون، کاندیدای چپ افراطی، را با مارین لو پن، کاندیدای راست افراطی مقایسه کرده است و زیر عنوان مسابقۀ عوام فریب ها، مینویسد که کاندیدای چپ افراطی و کاندیدای راست افراطی، به همدیگر، بدون ظرافت به همدیگر دشنام میدهند. از جانب دیگر، با برنامه های سیاسی بسیار متفاوت از دو کاندیدای اصلی، این دو، هر یک میخواهند فرانسۀ را که نه میگوید، به خود جلب کنند.

بحث های فراوان دیگری هم در مطبوعات فرانسه مطرح است. لو موند از ازدیاد خود کشی، به دلیل بحران اقتصادی و بیکاری می نویسد، که در آن فرانسه، هفتمین کشور، از نقطۀ نظر تعداد خود کشی ها معرفی میشود. همزمان با ازدیاد بیکاران، در سال 2008، 750 مورد اضافی در خود کشی ها و بیشتر از ده هزار مورد اضافی در خود کشی های نافرجام مشاهده شده است. رقم کل خودکشی به دلیل این که، معضلۀ خود کشی تا حدی در فرانسه هم حالت تابو دارد، به روشنی در مطبوعات پخش نمیشود، ولی در این نوشتۀ لوموند آمده است که جدید ترین ارقام که مربوط به سال 2008 است، حاکی از بیشتر از ده هزار مورد خود کشی در سال میباشد و رقم خود کشی های نافرجام، یعنی مواردی که در آن شخص انتحاری، نجات داده شده است، بیشتر از دو صد هزار بوده است. در ضمن، در میان کسانیکه بین 35 و 44 سال سن دارند، بیشترین موارد مرگ، به دلیل خود کشی است.
 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید