بررسی روزنامه های فرانسه

انتخابات ریاست جمهوری و گردهمایی بزرگ مسلمانان فرانسه در کانون توجه مطبوعات

Jean-Paul Pelissier/REUTERS

در فرانسه حدود یک هفته مانده به دور اول انتخابات ریاست جمهوری تب مبارزات انتخاباتی به اوج خود رسیده است، زیرا گزارش ها نشان می دهد که رقم بی تصمیم ها همچنان بالاست.

تبلیغ بازرگانی

این تردید در تصمیم گیری شاید به دلیل ویژگی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری باشد، که با اعلام امتناع فرانسوا فیون از پذیرش دوریک دوره دیگر ریاست جمهوری، میدان برای همه نوع فکر، اندیشه، ایده ئولوژی گشوده شد تا درجریان یکی ازبیسابقه ترین کش مکش های سیاسی میان راست و چپ فرانسه سرنوشت قدرت درسال های آینده روشن گردد.

 

روزنامه های امروزفرانسه مملو از گزارش ها و دیدگاه های صاحب نظران پیرامون گمانه زنی های دو چهره پیروز دور اول انتخابات یک شنبه آینده/ ۲۳ آوریل/ است.

واما درموضوعات بین المللی ترکیه در الویت توجه سردبیران روزنامه های سراسرفرانسه قرارداشته است، هرچند که "مادربمب" های آمریکا که درجایی درمرزهای بین افغانستان و پاکستان فرود آمد و بیش از آنچه تصورمی شد تلفات جانی به جای گذاشت توجه خاص روزنامه ها را جلب کرده است.

بحران خطرناک میان کره شمالی و آمریکا روز گذشته همچنان درکانون خبرهای جهان قرار داشت که بازتاب نگران کننده آن درروزنامه های فرانسه دیده می شود.

دولت چین روز جمعه هشدارداد که هرلحظه ممکن است بحران میان دو کشوربه یک انفجارویرانگر بیانجامد.

واما بازگردیم به انتخابات فرانسه که همچنان همه داعیه داران کرسی ریاست جمهوری شهربه شهر، روستا به روستا به دنبال جلب نظررای دهندگان هستند.

فیگارو روزنامه گرایش راست فرانسه یک گزارش دو صفحه ای را به آخرین تحولات درافکارعمومی درمورد انتخابات این دوره و حال وهوای بحث ها درآستانه ی دور اول رای گیری هشت روز دیگر اختصاص داده.

به گزارش فیگارو ازجمعیت ۶۷ میلیونی فرانسه ۴۵ میلیون نفردارای کارت رسمی رای دهی هستند. این رقم شامل شهروندان ساکن سرزمین های ماوراء دریاهای فرانسه نیز می شود. یک میلیون سیصد هزارشهروند فرانسه نیزدرخارج از این کشور دارای کارت رای دهی هستند.

گفتیم حال هوای آنهایی که باید روز یک شنبه آینده /۲۳ آوریل/ پای صندوق های رای بروند. دریک نظرسنجی که در روزهای اخیرانجام گرفته از شرکت کنندگان پرسش شده است: آیا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ درکانون توجه شما قراردارد؟
۳۳ درصد گفته اند کاملاً، ۳۶ درصد پرسش شوندگان گفته اند تاحدودی و ۲۷ درصد پاسخ داده اند انتخابات درکانون دلمشغولی آنها قرار ندارد.
پرسش شده است: آیا مبارزات و تبلیغات انتخاباتی ۲۰۱۷ رضایت بخش بوده است؟.
به این پرسش ۸۱ درصد پاسخ داده اند رضایت بخش نبوده است و تنها ۱۵ درصد گفته اند ازنحوه تبلیغات انتخاباتی رضایت داشته اند.

فیگارو اشاره می کند که این نظرسنجی که ازسوی "بنیاد نوع آوری درسیاست ورزی" صورت گرفته به سختی به نحوه برگزاری انتخابات و عملکرد نامزد ها و وسائل ارتباط جمعی انتقاد شده است.

نظرسنجی نشان می دهد که هشتاد ویک درصد شهروندان براین باورند که پرسش های بنیادین جامعه درزمینه های گوناگون درمبارزات انتخاباتی مطرح نمی شود.

براساس این نظر سنجی ۷۰ درصد پرسش شوندگان گفته اند که جای مشکلات اساسی که جامعه فرانسه با آن رو بروست دربحث ها ومبارزات انتخاباتی امسال خالی بوده است.

خبردیگردرفرانسه درروزنامه های امروز جلب نظرمی کند، گرد هم ایی بزرگ اسلامیون وابسته به "اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه"است، که درلیبراسیون دو صفحه کامل را به خود اختصاص داده.

لیبراسیون می نویسد: مسلمانان فرانسه از امروز تا دوشنبه آینده نشست سالانه خود را درحومه پاریس برگزارمی کنند.
تخمین زده می شود ۱۵۰ هزارنفر، طی این سه روز، دراین بازار مکاره شامل عرضه کالا، شنیدن قران، بحث و کنفرانس شرکت نمایند.

لیبراسیون می نویسد: اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه درسال های اخیرزیرزره بین قراردارد، زیرا به نظرمی رسد که این تشکل مدهبی از یک سو به ویرینی برای "اخوان المسلمین" مبدل شده وازدیگرسو احتمال داده می شود که گرایش های اسلام رادیکال درآن نفوذ کرده و مشغول آماده سازی بستر تروریسم اسلامی باشند.

درباره نشست ده ها هزارنفره ی سازمان های اسلامی فرانسه مقاله لیبراسیون بسیارد دقیق و روشنگرانه است.
واما ترکیه وهمه پرسی روز یک شنبه ۱۶ آوریل که بحث های فراوانی را برانگیخته است.

روزنامه های فرانسه اکنون هفته هاست که این همه پرسی بیسابقه را، که انقلابی در قانون اساسی نه دهه ای ترکیه محسوب می شود، درتیترهای خود قرارمی دهند.

امروز نیز فیگارو و لیبراسیون گزارش های مفصلی را به هدف های "رجب طیب اردوغان" از طرح همه پرسی و تغییرقانون اساسی اختصاص داده اند.

فیگارو می نویسد: درورای محتوای متنی که به رفراندوم گذاشته می شود، همه پرسی روزیک شنبه به نبردی برمحورمخالفت وبا موافقت با شخص اردوغان و اقتدارگرایی بی حد مرزاو تبدیل شده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید