قرقیزستان

انتخابات پارلمانی در قرقیزستان

انتخابات پارلمانی در قرقیزستان به منظور انتخاب قانونگذاران این کشور برای مدت پنج سال از صبح یک شنبه آغاز شد.چهارده حزب برای رقابت بر سر 120 کرسی پارلمان ثبت نام کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید