افغانستان/ انتخابات- گفتگو

انتخاب اعضای کیسیون انتخابات افغانستان

afghanéstan - entekhabat - arme
afghanéstan - entekhabat - arme

بعد از اینکه کمیتۀ ٦ نفری که موظف به انتخاب ٢٧ تن شده بودند، این بیست و هفت نفر را انتخاب کردند؛ امروز خبر رسید که حامد کرزی از میان آنان، ٩ نفر را به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات برگزیده است.

تبلیغ بازرگانی

اعضای کمیسیون جدید انتخابات افغانستان، عبارتند از گلالی اچكزی، شريفه زرمتی، احمديوسف نورستانی، سريربرمك، ليلا احراری، گرزيوانی، سليمان حامد، عزيز بختياری و عبدالرحمان هوتكی. این اشخاص توسط حامد کرزی انتخاب شدند.

 چنانچه گفته شده، برای شفافیت روند انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات که در اصل از صلاحیت‌های آقای کرزی است، یک کمیتۀ ٦ نفری ساخته شد و این کمیته یک گروه ٢٧ نفری را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد.

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای پرویز کاوه، روزنامه نگار.

گفتگو با پرویز کاوه، روزنامه نگار

آقای کاوه، میگوید که کمیتۀ گزینش، متشکل از رؤسای ٦ نهاد حکومتی یا نیمه حکومتی بود. در این کمیته، بر اساس قانون باید یک فردی از جامعۀ مدنی هم حضور میداشت ولی نبود. به همین دلیل در نهایت این اشخاص در لیست کسانی که به حامد کرزی معرفی کردند، همان سیاسیون قبلی هستند که به نوعی با حکومت و با نظام در تعامل میباشند.

در ظاهر، در گزینش این٢٧ نفر، توازن‌های قومی به شکل معمول در افغانستان در نظر گرفته شده بود ولی به گفتۀ آقای کاوه، چون کسانی که در کمیتۀ گزینش بودند تعلقات خاص به نظام داشتند، افرادی را انتخاب کردند که یا وابسته به خودشان بودند و یا هم به اشارۀ ارگ کسانی را انتخاب کردند.

در حالیکه این طرز عمل، برای شفافیت بخشیدن بود ولی در انتها، کمیسیونی از آن بیرون آمد که به گفتۀ آقای پرویز کاوه، قابل تشویش است.

 

برای شنیدن گفتگو با پرویز کاوه- روزنامه نگار، به فایل صوتی رجوع کنید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید