افغانستان- گفتگو

انتخاب وزیر و معین امنیتی جدید برای وزارت داخلۀ افغانستان

"عمر داوودزی"- سفیر سابق افغانستان در پاکستان و خزانه دار خزانه‌های مخفی آقای کرزی، به عنوان وزیر داخله (وزیر کشور) و "ایوب سالنگی"- شخصیت مسلکی و چهرۀ موفق از مردم شمال، به عنوان معین (معاون) امنیتی مقرر شدند.

تبلیغ بازرگانی

در آخرین سال ریاست جمهوری آقای کرزی، امور داخله اهمیت خاصی دارد؛ از امنیت کشور تا امنیت انتخابات، تحکیم قدرت دولتی میتواند برای آینده سرنوشت ساز باشد.

تقرر آقایان "داوودزی" و "سالنگی" را با آقای احمد فهیم کوهدامنی - خبرنگار در داخل افغانستان، بررسی میکنیم.

گفتگو با احمد فهیم کوهدامنی

آقای کوهدامنی، میگوید که پس از سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان، این موضوعات روی دست گرفته شد و آقای داوودزی، قبل از اینکه سفیر افغانستان در ایران و پاکستان باشد، رئیس دفتر آقای کرزی بود و همراز و رازدار آقای کرزی. او بیشتر از یک سفیر باکشورهای همسایه بخصوص با پاکستان، ارتباط داشت.

ایوب سالنگی، جنرال جوان، در مقاومت علیه طالبان حضور داشت و آقای کوهدامنی آمدن او را به عنوان معین ارشد امنیت، امیدوارکننده تلقی میکند، بخصوص که معینیت امنیتی مسئولیت تأمین امنیت را بعهده دارد.

در تعبیر سیاسی این خبر، آقای کوهدامنی میگوید که آقای داوودزی شاید یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد و شاید هم از کاندیدای مورد حمایت خود آقای کرزی پشتیبانی کند و برای این مسایل حضورش در رأس وزارت داخله مهم باشد.

از سوی دیگر، آقای داوودزی، در دورانی که مسئول دفتر ریاست جمهوری بود، با بخش‌های مختلف حکومتی ارتباطاتی برقرار کرده بود و یک هم‌آهنگ‌کنندۀ خوبی است.

 

گفتگو با احمد فهیم کوهدامنی، خبرنگار

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید