خاورمیانه

انتقاد شدید بحرین از مواضع ایران درقبال کشورهای همسایه

بحرین و مصرایران را به نقض حقوق بین المللی درمورد همسایگان این کشور متهم کردند. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری، وزیرامورخارجه بحرین درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی به همتای مصری خود، حکومت ایران را به نقض حقوق همسایگان ایران متهم کرده و گفت رژیم ایران حقوق همسایگانش را رعایت نمی کند.
به گزارش ایسنا، وزیرامورخارجه بحرین افزوده است: میدواریم رژیم تهران ای این بن بست خود صرف نظرکرده است وبه همسایگانش بدی نکند. وزیرامور خارجه بحرین ایران را به دست داشتن درهمه رویدادهای منطقه متهم کرد و گفت : مواضع رژیم ایران نشانه حسن همجواری با ما و آنها نیست.
نقش آنها درراستای ایجاد بی ثباتی درکشورهای عربی و به خصوص بحرین است وامیدواریم که رژیم تهران از این مواضع صرف نظرکند.
وزیرامور خارجه مصرنیز درمقابل سخنان همتای بحرینی خود گفته است که ما هم همین مواضع را درقبال نقش ایران داریم. وی افزوده است آنچه رژیم ایران درقبال کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می دهد برامنیت ملی مصرتاثیرمی گذارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید