افغانستان / نظامی

انتقال مسئولیت امنیتی در هرات

شهرهرات هم پنجشنبه گذشته شاهد تبدیل مسئولیت های امنیتی، از نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود. اگرچه در این شهر بزرگ غربی افغانستان، طالبان فعالیت چندانی ندارند، ولی با آنهم، تدابیر خاصی اتخاذ شده است.

تبلیغ بازرگانی

همزمان با خروج نیرو‌های ائتلاف، مسئولیت امنیت، در شهر های مختلف افغانستان، به نیرو‌های داخلی واگذار میشود. بعد از بامیان، مهترلام و لشکرگاه، هرات چهارمین شهر مملکت بود که از این انتقال مسئولیت، مستفید شد. در بررسی این موضوع، امروز گفتگویی داریم با آقای عبدارزاق احمدی، استاد دانشگاه و مسئول بنیاد شهید احمد شاه مسعود.

گفتگو با عبدالرزاق احمدی، استاد دانشگاه و مسئول بنیاد شهید احمد شاه مسعود.

آقای عبدالرزاق احمدی، با شرح اینکه در گذشته هم، امنیت شهر هرات را نیروهای داخلی تامین میکردند، و عملیات مشترک با نیروهای خارجی به ندرت صورت میگرفت، در مورد آینده اظهار امید واری میکند و میگوید که در دورادور شهر، کمربند های ایمنی وجود دارد و خود شهر هرات در خطر قرار ندارد. البته در بعضی از مناطق دور دست ولایت تراکم طالبان و یا طرفداران آنان موجود است. ولی با موجودیت کمربند های ایمنی، میتوان گفت که این نیروها تحت کنترول قرار دارند.

از سوی دیگر، برای مدتی، در صورت لزوم، نیروهای امنیتی افغانی میتوانند از نیروهای خارجی حاضر، تقاضای کمک کنند. و بنا بر این، تغیر چندانی در اوضاع امنیتی ولایت بوجود نمی آید. آقای عبدالرزاق احمدی همچنان اظهار امیدواری میکند که در آنعده از محلات این ولایت، که هنوز هم طالبان و یا طرفداران آنان حضور دارند، تا زمانیکه نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند، عملیات صورت بگیرد، و در راه تضعیف آنان، بیشتر تلاش شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید