لیبی

انهدام پناهگاه زیرزمینی قذافی توسط ناتو

برغم تلاش های بدون وقفه شورشیان لیبی و کمک نیروی هوائی ناتو تا حد بمباران پناهگاه های زیرزمینی ساخته شده توسط نیروهای معمر قذافی، هنوز از رهبر لیبی هیچ اطلاع د قیقی در دست نیست      

AFP
تبلیغ بازرگانی

جنگنده های نیروی هوایی انگلستان ، یک سنگر زیرزمینی ساخته شده از پولاد و بتن آرمۀ مستحکم در شهر "سیرت"* ، زادگاه معمر قذافی را در نخستین ساعات بامداد امروز، بمباران کرده و در هم کوبیدند. اما دیکتاتور فراری لیبی ظاهرأ در این قلعۀ زیرزمینی حضور نداشته است.
در عین حا ل ، وزیر دفاع انگلستان، "لیام فوکس"* اعلام کرده که هدف از بمباران این سنگرزیرزمینی و بطور کلی بمباران های ناتو، پیش ازهرچیز، خنثی ساختن مراکز کنترل و فرماندهی و ارتباطات نیروههای قذافی است، نه الزامأ یافتن یا دستگیری یا کشتن قذافی.....زیرا کشف مخفیگاه دیکتاتورفراری، در درجه دوم اهمیت قراردارد. اصل، نابودسازی وسائل ارتباطی و فرماندهی نیروهای قذافی وازبین بردن ظرفیت رزمی افراد اوست.
و اما در حالی که جنگنده های ناتو با بمباران مواضع و استحکامات دشمن، حمایت نیروهای اوپوزیسیون را تأمین میکنند،رهبران اپوزیسیون، مقر شورای ملی انتقالی راازبن غازی به طرابلس، پایتخت، انتقال داده اند.

Sirete *

Liame  Fox *
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید