زندانیان طالبان

اهمیت در دست داشتن زندانیان، در مذاکرات آینده

در حالیکه هم نیروهای خارجی و هم مقامات افغانی، در نگهداری زندانیان، با مراعات موازین حقوق بشر، مورد بدگمانی استند، در دست داشتن کلید زندان، همچنان، اهمیت فراوان در مذاکرات آینده خواهد داشت.

تبلیغ بازرگانی

این موضوع را با آقای رستار تره کی، حقوقدان و مفسر مسایل سیاسی در میان گذاشتیم، آقای رستار تره کی، که به دفاع از طالبان شهرت دارد، طی این گفتگو، موضع خود را درین مورد روشن میسازد و میگوید که او از پشتون ها دفاع میکند، که به دلیل این که در مرکز قدرت بودند، و به حوادق استقامت داده اند، و در عین زمان صلح و ثبات را در افغانستان تامین کرده اند، از سی سال به این طرف مورد حملات روس ها و بعداً امریکایی ها قرار گرفتند و با تغیر جغرافیای افغانستان، امریکا میخواهد جغرافیای منطقه را تغییر بدهد.

در مورد شورشیان، که آقای رستار تره کی، آنان را به نام مخالفین مسلح یاد میکند، میگوید که امروز ترکیب مخالفین با ده سال پیش فرق میکند، علاوه بر طالبان، امروزاسلام صوفی و تعادلی هم در بین مقاومت جا دارد.

و اما در مورد زندانیان و مسئولیت نگهداری از آنان آقای رستار تره کی میگوید که موجودیت زندان های امریکایی در افغانستان، منافی قانون اساسی است. او اگرچه بد رفتاری مسئولین افغانی را با زندانیان میپذیرد، ولی بیشتر روی مسئولیت خارجی ها در این گونه بد رفتاری ها، تاکید میکند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید