ایران/ اوباما

اوباما ازسیاست ها خود درقبال برنامه های هسته ای ایران دفاع کرد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا Reuters

رئیس جمهوری آمریکا،  دردفاع از سیاست های تحریم علیه ایران می گوید: اقتصاد ایران زیرفشارتحریم ها با اشفتگی  روبه رو شده است. 

تبلیغ بازرگانی

باراک اوباما طی سخنانی در"مرکزجامعه یهودیان آمریکا" درنیویورک سخن می گفت، با دفاع ازسیاست های خود درباره جمهوری اسلامی گفت: "تحریم ها بین المللی که تحت رهبری آمریکا علیه ایران صورت گرفته ایران را با اقتصادی آشفته رو به رو ساخته است".

به گزارش منابع خبری، رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که جهان علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج شده است تا تحریم های بیسابقه ای را علیه این کشورتصویب کنند. وی گفت این باید روشن کرده باشد که ما سلاح هسته ای را در دست حکومت اسلامی تحمل نخواهیم کرد.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به همکاری های چین و روسیه با آمریکا دراین مورد گفت: چنین چیزی تا کنون سابقه نداشته است.
اوباما با تاکید براینکه تحریم ها موثربوده اند گفت: حتی خود ایرانی ها نیز اذعان می کنند که اقتصاد این کشوربا آشفتگی رو به روست.
سخنان باراک اوباما درواقع پاسخی با رقبای جمهوری خواه است که طی هفته های اخیردرمبازرات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این حزب با انتقاد از سیاست های اوباما خواستارگفته اند که درصورت پیروزی فشارها علیه جمهوری اسلامی را افزایش خواهند داد.
  رئیس جمهوری آمریکا درسخنرای مفصل خودر درمقابل رهبران یهودیان امریکا، به تحولات اخیرخاومیانه و شمال آفریقا نیزاشاره کرد و این رویداد های را حرکت مردم منطقه به سوی ساختمان دموکراسی دانسته و از آن تجلیل کرد.

وی گفت : با این حال حرکت به مقصد نهائی نرسیده و می تواند" دچارجهت گیری ها ی دیگری زا درپیش گیرد".

باراک اوباما رفتاربرخی ازکشورها مانند سوریه رام موجب نگراین توصیف کرد. وی حکومت سوریه را به "سلاخی مردم خود" متهم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت این گونه شرایط می تواند بازتاب های گسترده ای برای منطقه داشت باشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید