فرانسه/مطبوعات

ایران و استراتژی جدید آمریکا درمطبوعات فرانسه

@fotolia

امانوئل مکرون، دردوران مبارزات انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری، وعده داده بود که با اصلاح امورکشوردرکل وجزء چهره فرانسه را تغییرداده وبهبود خواهد بخشید. اکنون که حدود نزدیک یک سال‌ که ازورود او به کاخ الیزه می گذرد اصلاحات همه جانبه درارکان دولت و جامعه مدنی درجریان است.

تبلیغ بازرگانی

امانوئل مکرون دردوران مبارزات انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری وعده داده بود که با اصلاح امورکشوردرکل وجزچهره فرانسه را تغییرداده وبهبود خواهد بخشید. ازجمله روزگذشته رئیس جمهوری سخنرانی مفصلی داشت درمورد چگونگی ایجاد تغییرات اساسی درزندگی و فعالیت شهروندان به خصوص جوانان درحومه‌های شهرهای بزرگ. ناهنجاری‌های موجود درحومه های شهرهای بزرگ چه ازنظرمیزان بالای بیکاری، خشونت کم وبیش عریان ومواد مخدریکی ازمعضلات دهه‌های اخیردولت های فرانسه بوده است که تا کنون کاراساسی درمورد آن صورت نگرفته است. اکنون مکرون تصمیم دارد این وضعیت را تغییردهد.

روزنامه های امروز فرانسه مطالب اساسی خود را به معضل حومه‌های شهرهای بزرگ و سخنرانی روزگذشته‌ی رئیس جمهوری اختصاص داده‌اند. لیبراسیون درگزارش مفصلی درمورد رئوس سخنرانی مکرون پیرامون نارسایی های عمومی درحومه‌ها می‌نویسد: فلسفه رئیس جمهوری ازنحوه بهبود وضعیت درحومه‌های شهرهای بزرگ براساس تلاش فردی درجهت افزایش بخت موفقیت بنانهاده شده.

لیبراسیون می‌نویسد: رئیس جمهوری که درمقابل 600نفرمفصلاً درمورد مشکلات حومه‌ها سخنرانی کرددر توضیح نظرخود درمورد افزایش بخت موفقیت با تلاش فردی گفت که باید برای رسیدن به چنین هدفی "روش" کارها راتغییرداد. این درحالی است که "ژان لویی برلو"، ازوزرای سابق دولت راست میانه گزارش مفصلی را برای احیای حومه‌های دشوارشهرهای بزرگ به ده میلیارد یورو هزینه ارائه کرده بود. امانوئل مکرون می گوید تکیه برطرح های بزرگ کافی نیست، باید متُد کاررا تغییرداد.

به علت اهمیت حساسیت موضوع زندگی در حومه‌های دشواری آفرین دربیشترشهرهای بزرگ فرانسه بحث یافتن راه حل هرازگاهی درروزنامه ها جریان داشته ودارد. لیبراسیون درشماره امروز خود نظرنمایندگان کمونیست و سوسیالیست را نیزجویا شده است. درفیگارو درعلاوه برمسئله اصلاحات درروش اداره حومه های بحران‌زای شهرهای بزرگ یک گزارش درمورد میزان اقبال افکارعمومی ازامانوئل مکرون دریک سالگی ورود او به کاخ ریاست جمهوری به چاپ رسیده.

دریکی ازمنحنی‌هایی که درفیگارودرمورد نظرسنجی های اخیرپیرامون رضایت از عملکرد مکرون به چاپ رسیده دیده می شود که کادرهای متخصص بخش خصوصی تا امروز بیش ازقشرهای دیگرجامعه ازعملکرد مکرون منتفع شده‌اند. 47 درصد کارکنان بخش خصوصی گفته‌اند که ازکاردولت مکرون راضی بوده‌اند. این رقم درمورد کارگران ساده از21 درصد نجاوز نمی‌کند.

واما با گذشت 48 ساعت از سخنرانی "مایک پمپئو" پیرامون استراتژی جدید آمریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران هومنیته، ارگان هوادران حزب کمونیست فرانسه، یک صفحه کامل را به سخنان وزیرخارجه آمریکا وآینده روابط جمهوری اسلامی و آمریکا اختصاص داده.

هومنیته می‌نویسد: رئیس دیپلماسی آمریکا خطوط روشنی را برای ایران ترسیم کرد و دربخشی ازسخنان خود گفت : دیگرهرگز اجازه سلطه‌گری به ایران درخاورمیانه داده نخواهد شد. هومنیته می‌نویسد: حسن روحانی به این سخنان پمپئو واکنش تندی نشان داد و گفت: شما کی هستید که برای جهان تعیین تکلیف می‌کنید.

هومنیته دربخش دیگری ازگزارش خود به اروپا و استراتژی جدید آمریکا دررابطه با جمهوری اسلامی می‌پردازد ومی‌نویسد: فرانسه واتحادیه اروپا درتله‌ی آمریکا افتادند. هومنیته می‌نویسد: چه دردرزمینه وزارت دفاع آمریکا وچه درزمینه تجاری واکنش فرانسه و اروپا نسبت به سیاست های اعلام شده ازسوی آمریکا بسیارضعیف بوده است.

هومنیته می‌افزاید: ازتهدیدهای تجاری که بگذریم همزمان با سخنرانی مایک پمپئو وزارت دفاع آمریکا اعلام داشته است که اقداماتی را برای مقابله با ایران درخاورمیانه به عمل خواهد آورد. نویسنده وضعیت کنونی درروابط آمریکا و ایران را با رویدادهای 28 امردادهاه 1953 میلادی مقایسه می‌کند و می‌گوید وضعیت کنونی انسان را به یاد "کودتا" ی آن سال علیه دکترمصدق می‌اندازد.

هومنیته می‌افزاید: یک باردیگراروپا وفرانسه درتله همبستگی به امریکا، عضویت درناتو ودریک کلام اتحاد با آمریکا افتاده است. هومنیته می‌نویسد: رویارویی با ایران تله‌ایست که آمریکا همزمان فرانسه واروپا را درآن گرفتارکرده است. آمریکا با ایجاد یک ائتلاف گسترده ازعربستان سعودی تا اسرائیل ازکشورهای اروپایی وغیره همه را به خدمت تامین منافع خود گرفته است، منافع‌ای که هیچ ربطی به اروپا ندارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید