ایران/بریتانیا

ایران به حمله سایبری به حساب های نمایندگان پارلمان انگلستان متهم شد

یک روزنامه انگلیسی مدعی شد که ایران درحملات "سایبری" به حساب های ایمیلی ده ها تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا دست داشته است.

تبلیغ بازرگانی

روزنامه "تایمز" چاپ لندن می گوید این اطلاعات را از بازاریابی های سازمان های اطلاعاتی انگلستان به دست آورده است.

به نوشته "تایمز" براساس یک ارزیابی سازمان اطلاعاتی بریتانیا، که هنوز منتشرنشده، ایران درماه ژوئن امسال درحمله به حساب های ایمیلی شماری ازنمایندگان مجلس انگلستان، ازجمله شخص خانم "ترزا می" دست داشته است.

به نوشته "تایمز" درماه ژوئن گذشته به 9 هزارحساب ایمیلی درانگلستان حمله سایبری صورت گرفته وبه اطلاعات موجود در حدود 90 حساب دستبرد زده شده است.

روزنامه "گاردین" چاپ لندن نیز وجود چنین ارزیابی را مورد تائید قرارداده است.

یک سخنگوی امنیت سایبری بریتانیا گفته است تحقیقات دراین مورد همچنان ادامه دارد، لذا، اظهارنظردرمرحله کنونی جایزنیست.

مجلس انگلستان نیزحاضربه تائید یا تکذیب خبرنشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید