ایران

ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

سازمان ملل در ژنو
سازمان ملل در ژنو
۸ دقیقه

از روز دوشنبه، هفتم ژوئن، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با موضوع ایران آغاز بکار کرد و در جلسات روز نخست، چند تن از فعالان مدنی و زنان با حضور در کمیته های این شورا به تشریح وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند.

تبلیغ بازرگانی

از روز دوشنبه، هفتم ژوئن، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با موضوع ایران آغاز بکار کرد و در جلسات روز نخست، چند تن از فعالان مدنی و زنان با حضور در کمیته های این شورا به تشریح وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند.
این جلسات از سی و یکم ژوئن شروع شده و تا هژدهم این ماه ادامه خواهد یافت. مسائلی مانند قاچاق انسان، حمایت از روزنامه نگاران و آزادی بیان، حقوق زنان و کودکان از جمله سرفصل های این نشست است.
در جلسۀ صبح امروز، ابتدا شعله زمینی، یکی از فعالان مدنی برای ایران در اتریش به صحبت در مورد وضعیت آموزش زنان پرداخت. وی اقدامات حکومت ایران برای سعی در کاهش سن ازدواج با کم کردن سن تحصیل زنان، تغییر کتب درسی بر مبنای جنسیتی برای زنان و .. را در این جلسه مطرح کرد که مورد اعتراض نمایندۀ ایران در این نشست قرار گرفت. به گفتۀ شعلۀ زمینی، بهداشت روانی زنان در ایران نیز مورد اشاره قرار گرفت و مسالۀ چند همسری که در قانون حمایت از خانواده گنجانده شده و توسط نمایندگان اصولگرای مجلس تصویب و اجرای آن به شدت پیگیری می شود، نیز در این نشست مطرح شد.
این سازمان غیر دولتی که کانون باد جنوب نام دارد در پایان خواستار بررسی وضعیت آموزش زنان در ایران از سوی گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در این زمینه شد.
در ادامۀ این نشست، خانم محبوبۀ عباسقلی زاده، فعال زنان که از سوی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران به سه سال زندان و سی ضربه شلاق محکوم شده است، با ارائۀ گزارشی در زمینۀ " شکنجۀ سفید" علیه زنان فعال جامعۀ مدنی و جنبش سبز در زندانهای ایران پرداخت و این روش را بعنوان یک روش سرکوب که از سوی حکومت بکار می رود مطرح کرد. این روش شکنجه روابط شخصی و حوزۀ خانوادگی زنان فعال در زمینۀ حقوق بشر و حقوق زنان را هدف قرار می دهد.
به گفتۀ این فعال زنان، استقبال شرکت کنندگان در این جلسه از این گزارش بسیار چشمگیر بود و راهکارهای حمایت از مبارزۀ مسالمت آمیز در ایران مورد پرسش و بررسی قرار گرفت. این فعال زنان همچنین زیر سوال بردن ایران در کمیتۀ مقام زن در سازمان ملل را از شرکت کنندگان در این نشست را مطرح کرد و عضویت ایران در کمیسیون های مختلف سازمان ملل را نقد کنند.....
 

ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید