ایران رتبۀ هفتم جهانی تولید گازهای گلخانه ای را دارد

آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران FARS

فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل کشاورزی در ایران، گفته است که ایران هفتمین تولیدکنندۀ گازهای گلخانه ای در جهان است.

تبلیغ بازرگانی

فاطمه پاسبان که این سخن را در مقاله ای در شمارۀ امروز شرق ایراد کرده همچنین نوشته است که بر اساس گزارش بانک جهانی طی دورۀ بیست سالۀ 2010-1990 نشر دی اکسید کربن در جهان از 22.2 میلیارد تن متریک به 33.6 میلیارد تن متریک افزایش یافته که حکایت از رشدی معادل 2.1 درصد در سال به طور میانگین دارد. فاطمه پاسبان در مقاله اش سپس تصریح کرده است که بعد از چین، آمریکا و هند که به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در زمینۀ تولید گازهای گلخانه ای دارند، سرانۀ تولید گازهای گلخانه ای در ایران نیز افزایش قابل توجه ای داشته است و میزان آن از 3.7 تن متریک در سال 1990 به 7.7 تن متریک در سال 2010 رسیده است. به این ترتیب، سرانۀ انتشار دی اکسید کربن در ایران در قیاس با میانگین جهانی در حدود 57 درصد بیشتر است که نشان از وضعیت بحرانی ایران در زمینۀ تولید و نشر دی اکسید کربن دارد.
تولید فزایندۀ دی اکسید کربن که به تنهایی منجر به شیوع نگران کنندۀ سرطان و مرگ هزاران نفر در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در سال شده یکی از شاخص های بحران زیست محیطی در این کشور است بی آنکه این بحران نگرانی و واکنش درخور مقامات این کشور را برانگیزد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید