ایران/حقوق بشر

ایران همچنان درفهرست سیاه آزادی رسانه ای قراردارد: گفت وگو با رضا معینی

سازمان "گزارشگران بدون مرز" امروز/26 آوریل/ تازه ترین گزارش خود را درمورد آزادی بیان وقلم درجهان منتشرکرد که بخش هایی از آن به سه کشورفارسی زبان ایران، افغانستان وتاجیکستان مربوط می شود.دراین ارزیابی ایران دررده 165، افغانستان دررده 120 و تاجیکستان درردیف 149 قرار گرفته اند. 

تبلیغ بازرگانی

پس از ایران و تاجیکستان که درردیف های پائین قرارگرفته اند کشورهای یمن، سومالی، عربستان سعودی، ازبکستان، لائوس، گینه استوایی، جیبوتی، کوبا، سودان، ویتنام، چین و چند کشوردیگردارند.
دراین ارزیابی به بهترین کشورها، ازنظرآزادی رسانه ای، صفر و برای بدترین کشورها یک صد امیتازدرنظرگرفته شده است.
دررده بندی امسال نیزمانند سال های پیشین کشورهای نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک و هلند به عنوان آزاد ترین کشورهای جهان درردیف های اول جایگاه خود را حفظ کرده اند.
انگلستان درردیف چهلم و آمریکا درردیف چهل و سوم قراردارند.
به گفته مدافعان آزادی بیان امروزه آزادی بیان و گسترش آن یکی از موارد اصلی و اصولی حقوق شهروندان درهمه کشورها به شمارمی رود.
زیرا، به گفته فعالین حقوق بشر، آزادی بیان و مطبوعات سنگ بنای دیگرآزادی های مشروع شهروندان درهمه جوامع به به حساب می آید.
مطبوعات سنگرهای حفاظت و صیانت از حقوق شهروندان ومسئول افشای نقض آن از سوی دولت ها هستند.
با این حال سازمان گزراشگران بدون مرز درگزارش تازه خود شرایط کاررسانه ها درجهان را همچنان مشکل ارزیابی کرده و می نویسد: هیچگاه آزادی اطلاع رسانی درجهان تا این حد درمعرض تهدیدنبوده است.
درباره ارزیابی های یک سال گذشته ناظرین سازمان گزارشگران بدون مرزدرمورد تحولات ازادی بیان درایران به گفت وگوی رحمت قاسم بیگلو با رضا معینی مسئول میزکشورهای فارسی زبان درسازمان گزارشگران بدون مرز درپاریس گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید