محکومیت ایران به دلیل ادامه نقض حقوق بشر: گفت و گو با دکترحسن نایب‌هاشم

صدا ۰۶:۲۴
nari - afrade - حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین
nari - afrade - حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین

مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد درنشست روزدوشنبه خود با رای مثبت نمایندگان 84 کشورجهان قطعنامه تداوم نقض حقوق بشردرایران به تصویب رساند.30 کشورازجمله روسیه، چین، کوبا، پاکستان، عراق وسوریه به قطعنامه رای منفی دادند.

تبلیغ بازرگانی

67 کشورحاضردرنشست به قطعنامه کانادا رای ممتنع دادند. خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، قطعنامه نقض حقوق بشردرایران را "ضد ایرانی" توصیف کرده است. به گزارش همین خبرگزاری نماینده روسیه درمخالفت با این قطعنامه، سخن گفت و ضمن مخالفت با این قطعنامه و قطعنامه های دیگری که علیه سوریه، کره شمالی و میانمار بود آنها را دارای استاندارد دوگانه و رویکردی سیاسی دانست.
این قطعنامه پیش ازاین/ در24 آبانماه گذشته/ درکمیته سوم مجمع عمومی به تصویب رسیده بود. درآن هنگام سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی با رد قطعنامه کانادا آنرا "استفاده ابزاری ازحقوق بشر" دانسته بود.

بهرام قاسمی با اشاره به قطعنامه ارائه شده ازسوی کانادا گفته بود که: این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است که آن را مردود می دانیم. با این حال حدود یک ماه پس ازطرح قطعنامه درکمیته سوم، مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته با اکثریت آرا به محکومیت تداوم نقض حقوق بشردرایران رای مثبت داد.

درباره قطعنامه مصوبه مجمع عمومی و پیامدهای آن به گفت وگوی رحمت قاسم بیگلو با دکتر"حسن نایب‌هاشم" پزشک و فعال حقوق بشردراطریش گوش کنید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید