ایلنا : آئین نامۀ معاملات شهرداری تهران منشاء فساد و رانت است

شهرداری تهران
شهرداری تهران sarpoush

ایلنا، خبرگزاری کار ایران، دربارۀ یکی از مهمترین سازوکارهای فساد در شهرداری تهران گزارشی مفصل منتشر کرده است. ایلنا نوشته است که عقد قرارداد بدون رعایت تشریفات با شرکت های وابسته به شهرداری پایتخت اساس این مکانیسم فساد و رانت را تشکیل می دهد. در این چرخۀ فساد، شرکت های وابسته به شهرداری تهران پروژه های شهرداری را از طریق شهرداران یا معاونت های آنان به پیمانکاران خاص واگذار می کنند.

تبلیغ بازرگانی

ایلنا نوشته است که قراردادهای این شرکت ها غالباً بدون مناقصه منعقد می شود و در ظاهری قانونی بلای جان شهرداری و بودجه و هزینه های آن است. گزارشگر ایلنا، آیین نامۀ معاملات شهرداری تهران را منشاء اصلی فساد می داند زیرا به موجب "بند الف مادۀ ۳۱" این آئین نامه امضای قرارداد میان شهرداری و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آن نیازی به مناقصه یا رعایت تشریفات ندارد. به همین دلیل، طی سال های گذشته انبوهی از شرکت های وابسته به شهرداری همانند قارچ ذیل معاونت های شهرداری های تهران از زمین سربرآورده اند.

بهاره آروین (عضو شورای شهر تهران) به ایلنا گفته است که در عمل این شرکت ها به واسطه هایی تبدیل شده اند که قراردادهای را به یک رشته پیمانکاران خاص واگذار می کنند. به این معنا که فرد مسئول در معاونت شهرداری اجرای یک طرح را به دوست یا عضوی از خانواده خود می سپارد و یا بابت واگذاری پروژه، درصدی از پیمانکار دریافت می کند. به نوشتۀ ایلنا، در غالب موارد حتا روشن نیست که آیا پیمانکار همۀ پولی را که دریافت می کند، به اجرای طرح اختصاص می دهد یا خیر.

حجت الله میرزایی، معاون توسعۀ برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران، به ایلنا گفته است که در حال حاضر هیچ سازوکاری دربارۀ انتخاب پیمانکاران وجود ندارد. در بیشتر موارد شهرداران مناطق و معاونت های آنها از شرکت های وابسته به شهرداری ها می خواهند که طرح ها را به پیمانکاران مورد نظر آنان واگذار کنند. به نوشتۀ ایلنا، رانت در شهرداری ها در این روند ظاهراً قانونی شکل می گیرد. با این حال، ایلنا، تصریح می کند که این فرآیند فساد و رانت مختص شهرداری تهران نیست، بلکه به اعتراف خود اعضای شورای شهر تهران در اکثر نهادهای اجرایی کشور جریان دارد.

یکی از نتایج این فرآیند افزایش هزینه های واقعی شهرداری ها است. به گفتۀ حجت الله میرزایی در عقد قراردادها با سازمان های وابسته به شهرداری ها که بدون رعایت تشریفات صورت می پذیرد، هزینه ها دست کم ۳٠ درصد افزایش می یابد. در غالب موارد مبالغ صورت حساب ها سه برابر حجم کار صورت گرفته است. به گفتۀ علی اعطا (سخنگوی شورای شهر تهران) این رویه در همۀ بخش های کشور رایج است، اما، در شهرداری تهران بیش از همه جاست.      

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید