بحرین / ناآرامی ها

بازداشت رهبرشیعه بحرینی درلبنان

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

گزارش های رسیده ازبحرین حاکی است، هزاران تن ازمخالفین دولت شب گذشته همچنان میدان "مروارید" درمرکزمنامه پایتخت را در اختیارگرفته و شب را درهمان جا به سربرده اند.

تبلیغ بازرگانی

 گزارش های رسیده ازبحرین حاکی است، هزاران تن ازمخالفین دولت شب گذشته همچنان میدان "مروارید" در مرکزمنامه پایتخت را در اختیارگرفته و شب را درهمان جا به سربرده اند.
پادشاه بحرین روز گذشته، برای استقبال از ملک عبدالله پادشاه عربستان، که از سفرسه ماهه خود به آمریکا و مراکش به کشورش بازمی گشت، به ریاض سفرکرده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از منامه، به دنبال بازگشت نیروهای مسلح بحرین به پادگان ها، که با فرمان ولیعهد این کشورصورت گرفت، درگیری های خشونت بار، جای خود را به ادامه اعتصاب و تحصن همراه با جشن وسروردرمیدان مروارید داده است. لازم به یادآوری است که، دردرگیرهای هفته گذشته در این میدان، هفت تن جان خود را ازدست داده و شماردیگری زخمی گردیده بودند.
هنوز گزارشی ازرویداده های تازه، ویا دستگیری های مخالفین در پایتخت منتشرنشده است.
یک گزارش خبرگزاری فرانسه ازبیروت ، پایتخت لبنان، حاکی است که، یکی ازرهبران شیعیان بحرین، درحالی که ازلبنان عازم کشورش بود، توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیرشده است.
وی که "حسن ماشیمع" نام دارد، هفته پیش ازسوی پادشاه مورد عفو قرارگرفته وعازم بازگشت به بحرین بود که به دلایل نامعلومی، در بیروت بازداشت شده است.

حسن مشیمع، که درلندن به سرمی برد، درماه اکتبرسال گذشته میلادی، به همراه بیست وپنج تن از فعالین شیعه، به اتهام ایجاد تشکیلات سیاسی غیرقانونی، تحت پیگرد قضائی قرار گرفت، ولی قبل ازآغاز محاکمات مشمول عفو پادشاه شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید