ایران

بازداشت گروهی از مسیحیان ایران با اتهام "تهاجم فرهنگی دشمن"

مرتضی تمدن، استاندار تهران
مرتضی تمدن، استاندار تهران ISNA

بعقیده اکبرگنجی، در این سی و دو سال استقرار جمهوری اسلامی همیشه با تبلیغ ادیان دیگر در کشور مبارزه شده است . منتهی همواره در جریان مقابله با مبلغان ادیان دیگر، از اتهامات سیاسی استفاده می کنند.

تبلیغ بازرگانی

مرتضی تمدن استاندار تهران رو گذشته در یک سخنرانی، از وجود جریانی در ایران پرده برداشت که خود آنان را " مسیحیان تبشیری " مینامید و با ذکر صفات
" فاسد و منحرف" درباره آنان، مدعی شد که گویا افکار خود را از طریق" محافل فرهنگی" مستقر در انگلستان ترویج می کنند.
او گفت که تعدادی از این افراد بازداشت شده اند. مرتضی تمدن بدون آنکه تعداد بازداشت شدگان را اعلام کند، فعالیت های آنان را "مصداق تهاجم فرهنگی دشمن" نامید.
با توجه به این که بنظر می رسد برای اولین بار باشد که یک گروه از مسیحیان متهم به "تهاجم فرهنگی" می شوند از اکبر گنجی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا پرسیده ایم که این اتهامات بظاهر سیاسی درباره یک فرقه مذهبی مسیحی به چه دلیلی انجام میگیرد؟
اکبر گنجی توضیح می دهد در حالیکه در فقه شیعه این حق را برای اسلام قائل هستند که- حتی با توسل به زور – در جوامع مسیحی و یهودی به تبلیغ دینی مبادرت کنند، اما چنین حقی را برای مسیحیان و یهودیان قائل نیستند که آنها هم بتوانند دینشان را در یک جامعه اسلامی تبلیغ کنند.
بعقیده گنجی با توسل به این باور، در این سی و دو سال استقرار جمهوری اسلامی همیشه با تبلیغ ادیان دیگر در کشور مبارزه شده است . منتهی همواره در جریان مقابله با مبلغان ادیان دیگر، از اتهامات سیاسی استفاده می کنند.
 

گفتگو با اکبر گنجی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید