افریقا - فرانسه

با دستگیری لوران بگبو درساحل عاج اعتراض علیه سرکوزی درفرانسه بالا گرفت

Laurent Gbagbo
Laurent Gbagbo Reuters

کریم پاکزاد معتقد است که تجدید ساختاراین کشوربسیاردشواراست. بخصوص که حسن واتارا – گرچه در انتخابات برنده شده است – اما بقدرت رسیدنش درکشور بکمک نیروهای خارجی و بخصوص به کمک نیروهای فرانسوی (یعنی کشور استعمارگر سابق) انجام گرفته است

تبلیغ بازرگانی

یک روز پس ازدستگیری لوران بگبو درساحل عاج، خبرگزاری ها ازادامه برخی درگیری ها درمناطق مختلف کشور خبر می دهند.
این درحالی است که کمیساریای عالی سازمان ملل امروز اعلام کرد که در دوهفته گذشته پانصد و سی و شش نفر در درگیری های غرب کشور به قتل رسیده اند.
امروز واکنش ها نسبت به دستگیری رئیس جمهوری سابق کشور ساحل عاج و بویژه بحث بر سر چگونگی دستگیری او در فرانسه رونق زیادی داشت. درحالیکه مقامات دولتی فرانسه تاکید دارند که دستگیری بگبو توسط نیرو های طرفدار حسن واتارا انجام گرفته و نیرو های فرانسوی هیچ نقشی در این کار نداشته اند، امروز چند نفر از نمایندگان پارلمان فرانسه از حزب سوسیالیست ، این روایت دولتی را نادرست خواندند و دولت را متهم کردند که بکمک نیرو های نظامی فرانسوی لوران بگبو را دستگیر کرده اند.
"فرانسوا لونکل" نماینده سوسیالیست پارلمان فرانسه تصریح کرد که این یک "دروغ دولتی " است و ابراز نگرانی کرد که این دخالت نظامی می تواند مناسبات فرانسه با آفریقا را به مخاطره اندازد.

گفتگو با کریم پاکزاد

درگفتگوئی با کریم پاکزاد ، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک فرانسه، پیامد های دستگیری بگبو و توانائی های رئیس جمهوری جدید این کشوردربرقراری نظم در ساحل عاج و حکومت بر این کشور جنگ زده ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که شما را به شنیدن ان دعوت می کنیم.
کریم پاکزاد معتقد است که حسن واتارا اداره امور کشوررا در یک شرایط و در زمانی بعهده می گیرد که اوضاع برای ساختار مجدد این کشورازنظرسیاسی و اقتصادی بسیار دشوار است. بخصوص که حسن واتارا – گر چه درانتخابات برنده شده است – اما بقدرت رسیدنش درکشور به کمک نیروهای خارجی و بخصوص به کمک نیروهای فرانسوی (یعنی کشور استعمارگر سابق) انجام گرفته است.
بعقیده کریم پاکزاد شانس "واتارا" دراین است که بتواند به تشکیل یک دولت آشتی ملی دست بزند. یعنی دولتی که نمایندگان تمام طوایف و تمام مذاهب را در خود جای دهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید