بررسی روزنامه های فرانسه

با محاکمه مبارک، سنت فرار از مجازات دیکتاتور ها به پایان رسید

حسنی مبارک  روز چهارشنبه در دادگاه
حسنی مبارک روز چهارشنبه در دادگاه REUTERS/Egypt

مطبوعات فرانسه همانطور که قابل پیش بینی هم بود ، امروز بطور وسیعی ماجرای دادگاه حسنی مبارک را پوشش داده اند.فیگاروی امروز با یک کارشناس صاحب نام فرانسوی بنام " الویه روا" مصاحبه کرده است ، که نامبرده در این گفتگو تاکید می کند این حادثه باعث خواهد شد که دیکتاتورهای عرب بفهمند که از این ببعد باید در مقابل دادگاه حساب پس دهند. بعقیده او این حادثه به سنت سیاسی فرار از مجازات دیکتاتور ها در این منطقه پایان داد.

تبلیغ بازرگانی

اولویه روا نتیجه میگیرد که این محاکمات گر چه درس عبرتی برای دیکتاتور ها ی منطقه خواهد شد، اما باید به یاد داشت که این اوضاع شانس مصالحه با دکتاتور ها و وادار کردنشان به عقب نشینی از طریق مذاکره را نیز کمتر میکند. آنها می بینند که در صورت عقب نشینی و تقسیم یا وانهادن قدرت سیاسی ، هم دارائی هایشان می توان در خارج توقیف شود و هم پای خودشان به دادگاه بکشد.
 

بررسی روزنامه های امروز فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید