بررسی روزنامه های فرانسه

با محاکمه مبارک، سنت فرار از مجازات دیکتاتور ها به پایان رسید

مطبوعات فرانسه همانطور که قابل پیش بینی هم بود ، امروز بطور وسیعی ماجرای دادگاه حسنی مبارک را پوشش داده اند.فیگاروی امروز با یک کارشناس صاحب نام فرانسوی بنام " الویه روا" مصاحبه کرده است ، که نامبرده در این گفتگو تاکید می کند این حادثه باعث خواهد شد که دیکتاتورهای عرب بفهمند که از این ببعد باید در مقابل دادگاه حساب پس دهند. بعقیده او این حادثه به سنت سیاسی فرار از مجازات دیکتاتور ها در این منطقه پایان داد.

حسنی مبارک  روز چهارشنبه در دادگاه
حسنی مبارک روز چهارشنبه در دادگاه REUTERS/Egypt
تبلیغ بازرگانی

اولویه روا نتیجه میگیرد که این محاکمات گر چه درس عبرتی برای دیکتاتور ها ی منطقه خواهد شد، اما باید به یاد داشت که این اوضاع شانس مصالحه با دکتاتور ها و وادار کردنشان به عقب نشینی از طریق مذاکره را نیز کمتر میکند. آنها می بینند که در صورت عقب نشینی و تقسیم یا وانهادن قدرت سیاسی ، هم دارائی هایشان می توان در خارج توقیف شود و هم پای خودشان به دادگاه بکشد.
 

بررسی روزنامه های امروز فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید