افغانستان

بحث در مورد شرکت طالبان در اجلاس بن دوم

در کنفرانس بن دوم، نه تنها خود طالبان تمایلی به شرکت ندارند، بلکه بسیاری از گرایشات سیاسی افغانستان، هم، با حضور آنان در این اجلاس، مخالف استند. از آنجمله گروه هم آهنگی عدالت انتقالی افغانستان است که با اشتراک طالبان و گروه های سیاسی دیگری که به جنایت های جنگی متهم استند، در این اجلاس ابراز مخالفت کرده است.

تبلیغ بازرگانی

در پنجم ماه دسامبر، یعنی حدود سه ماه بعد، قرار است اجلاس دیگری در شهر بن پایتخت سابق آلمان غرب، در مورد افغانستان برگزار شود. هدف این اجلاس، جمعبندی پیشرفت های افغانستان در طیی این ده سال و مسایل امنیتی، اقتصادی و ارتباطات افغانستان با جهان خارج خواهد بود.

مشکل طالبان و شورش آنان، که مهمترین چالش امنیتی فعلی افغانستان است، البته، یکی از مسایل مهم مطرح در این اجلاس خواهد بود. ولی اینکه آیا اجلاس بن دوم، به مسئلۀ طالبان با حضور خود آنان خواهد پرداخت، یا اینکه در غیاب آنان در مورد آنان تصمیم گرفته خواهد شد، یکی از مسایل مجهول این اجلاس است و تا زمانیکه درین مورد تصمیم نهایی گرفته شود، بحث های سیاسی ادامه خواهد داشت.

برای طرفداران مذاکره با طالبان، اجلاس بن، فرصت خوبیست تا این مذاکره بصورت رسمی و عینی صورت بگیرد و احیاناً به نتیجه برسد. ولی بسیاری از جریانات با طالبان مخالفت عمیق دارند و هدف آنان محو کردن این جریان است. در میان مخالفان حضور طالبان در اجلاس بن دوم، علاوه بر خود آنان، از گروه هم آهنگی عدالت انتقالی افغانستان هم میشود نام برد. اجمل بلوچ زاده، یکی از اعضای این نهاد، حضور طالبان را در این کنفرانس نمیپذیرد و در مورد کسانیکه استدلال میکنند که چون جنایتکاران جنگی دیگر در کنفرانس بن دوم حاضر خواهند بود، باید طالبان هم حق حضور را داشته باشند، میگوید : «روند عدالت خواهی، حضور هردوی آنان را در این کنفرانس نفی میکند.» یعنی نه حضور جنایتکاران سه دهۀ گذشته درین کنفرانس لازم است و نه طالبانی که عملاً در جنگ استند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید