افغانستان

بحران سیاسی فعلی و دلایل آن

متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

اوضاع سیاسی افغانستان در حالت بندش به نظر می آید. از یکسو پارلمان موفق نمیشود رئیس خود را انتخاب کند و از سوی دیگر قوۀ قضائیه در کار کمیسیون انتخابات دخالت میکند.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه حکومت و در راس آن آقای کرزی میخواهند به شکلی از اشکال در آیندۀ پارلمان موثر باشند، موضع گیری منفی آقای  اسمعیل خان، وزیر انرژی و آب در مورد ایجاد پایگاه نظامی دایمی ایالات متحده در افغانستان هم میتواند به معنی شکاف در داحل دستگاه حکومتی باشد.

از مهمان امروز ما، آقای محمد نسیم وکیلی، که نویسنده و حقوقدان است، میپرسم که آیا این مشکلات معمولی افغانستان است، یا اینکه ما در حالت بحرانی استثنایی قرار داریم. آقای وکیلی میگوید که پارلمان و نهاد های افغانستان جوان استند و موجودیت این مشکلات معمولی است و زمانیکه پارلمان موفق شود رئیس خود را انتخاب کند، مسئلۀ دادگاه اختصاصی هم خود بخود حل خواهد شد. بار دیگر، مصلحت ها که، اگرچه مانع اعمال قانون میشوند، ولی در نهایت راهی برای تعین رئیس پارلمان و رفع این بحران پیدا خواهند کرد. ولی اینکه چرا مصلحت جای اعمال قانون را میگیرد، دلایل عمیق دیگر دارد که آقای وکیلی در این صحبت به اراءۀ یکی از آنان اکتفا میکند که حضور نیروهای خارجی در کشور است.

گفتگو با محمد نسیم وکیلی، حقوقدان

گفتگو با محمد نسیم وکیلی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید