فرانسه/مطبوعات

بحران کاتالونیا و موضوع پایان ناپذیرمهاجرت ها درروزنامه های فرانسه

@fotolia

دراسپانیا، گسست میان دولت مادرید و جدایی طلبان "کاتالونیا" نه تنها ترمیم نشده، بلکه درروزهای اخیر، به ویژه پس ازسخنان روزشنبه "ماریانوراخُوی"، نخست وزیراسپانیا، عمق تر نیزشده است.

تبلیغ بازرگانی

روزنامه های فرانسه که کش مکش های مادرید و کاتالونیا را دنبال می کنند، امروزنیزتیترهای مهم خبرهای بین المللی خود را به بحران داخلی اسپانیا و بن بست کنونی درروابط دولت و دولت "بارسلون" اختصاص داده اند.

نخست وزیراسپانیا روز شنبه، دوروز پیش، درپایان ضرب الاجل تعیین شده برای رهبری جدایی طلبان اعلام داشت که بند 155 قانون اساسی اسپانیا را احیا واجرا خواهدکرد.

این بند قانون اساسی به دولت مرکزی اختیارمی دهد قانون اعطای خود مختاری به ایالات را، دراین مورد بخصوص، دررابطه با کاتالونیا لغوو کنترل اموراداری و پلیس ایالتی را دراختیاربگیرد.

فیگارو درگزارشی پیرامون حوزه اختیارات رئیس دولت برای لغوخود مختاری ایالت ها می نویسد: بند155قانون اساسی درواقع هیچگاه دردستورکاردولت های پیشین اسپانیا قرارنگرفته است، وظاهراً قرارهم نبود که به آن عمل شود، به نوشته فیگارو، این بند قانون اساسی درواقع به مصداق "دگمه فرمان انفجاری بمب" نقش بازدارنده را ایفا می کرده است، ازاین رو، حوزه و محدوده ی تسری دادن آن برنظام های ایالتی دراسپانیا روشن نیست.

فیگارو می افزاید: هنگامی که رئیس حکومت خود مختارکاتالونیا حاضرنشد از تهدید اعلام استقلال عقب نشینی نماید، نخست وزیراسپانیا بلاجبار کُد بمب بازدارنده ،یعنی بند 155 قانون اساسی، را شکست و آنرا وارد میدان عمل سیاست دولت خود نمود.

فیگارو می افزاید: با این تفاصیل و پیچ وخم های موجود در بند 155 قانون اساسی، نخست وزیرکاررا به سنای اسپانیا محول کرده است که قراراست روز جمعه آینده دریک نشست ویژه اقدام دولت را مورد ارزیابی قراردهد.

به هرحال، تصمیم نخست وزیردرمراجعه به بند 155 قانون اساسی گسست میان دولت مرکزی و دولت محلی را یک گام دیگرعمقترکرده است.

از هم اکنون دو تن از رهبران استقلال طلبان کاتالونیا اقدام نخست وزیررا "کودتای دولتی" ارزیابی کرده اند.

فیگارو می نویسد: با این حال برای برون رفت از بن بست حاد کنونی هنوزخوش بینی هایی وجود دارد.

دولت مادرید اعلام کرده است که، به شرط برگزاری انتخابات پیش ازموعد درکاتالونیا توسط استقلال طلبان، حاضراست اجرای بند 155قانون اساسی را مسکوت گذارد.

فیگارو می افزاید: درهرصورت صفوف استقلال طلبان مستحکم و هواداران استقلال درهمبستگی کامل منتظربقیه رویا رویی هستند. ساعتی پس ازسخنرانی نخست وزیرروز شنبه و ارجاع سرنوشت بند 155 قانون اساسی به سنا ده ها هزارنفرازبا پرچم های ملی کاتالونیا به خیابان های "بارسلون" سرازیرشدند.

حال که درفیگارو هستیم بد نیست نگاهی داشته باشیم به گزارش فرستاده این روزنامه به افغانستان.

"تُورا بُورا" اکنون سال هاست که میدان جنگ میان اسلامیون مسلح و دولت افغانستان بوده است و هنوزهیچ یک ازطرفین پیروزی قاطع به دست نیاورده اند.

فرستاده فیگارو توانسته است به این بخش خطرناک درمرزهای جنوب افغانستان با پاکستان سفرنماید

فرستاده فیگارو می نویسد: طالبان در منطقه ای به پنهای هشت کیلومتر فعال هستند و دولت مرکزی هرگزنتوانسته موفق با پاکسازی نواحی "تُورا بُورا" شود.

فرستاده فیگارو می نویسد: فتح "تُورابُورا" برای دولت مرکزی افغانستان، نه تنها به معنی پیروزی براستوره ی به نام جهادگرو جهادگرایی است، بلکه "تُورا بُورا" که روزگاری محل استقرار فرماندهی "اسامه بن لادن" بود، ازنظردولت کابل، نباید باردیگر به مقرفرماندهی "داعش" تبدیل شود.

واما امروزمصادف است به یک سالگی برچیده شدن اردوگاه های غیرقانونی مهاجرین درمنطقه "کاله" درشمال غرب فرانسه.

لیبراسیون دریک گزارش مفصل سرنوشت بسیاری از این پناهجویان را دنبال کرده است.

سال گذشته پس از اخطارهای پی درپی به مهاجرینی که دروضعیت ناهنجار و بدون داشتن امکانات بهداشتی درجنگل های "کاله" چادرنشینی اختیارکرده بودند، پلیس وارد محل شده و مهاجرین مستقررا پراکنده ویا به مراجع قضایی معرفی کرد.

لیبراسیون می نویسد: یک سال ازبرچیده شدن خیمه های مهاجرین غیرقانونی در جنگل های "کاله" گذشت.

این خیمه ها موقتی ازآن هنگام تا کنون دیگربرپانشده اند، زیرا منطقه تحت حفاظت پلیس قراردارد، اما یک درس از ماجرای جنگل "کاله" برای همگان برجای مانده است و این این که پذیرایی همراه با میهمان نوازی ازشمارکنترل شده ای ازمهاجرین درکشورما، بسیار بهتر ازبرکندن جایگاه استقرارمهاجرین میهمان با روشی بدورازمهمانوازی است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید