یمن / داخلی

بدون دولت و رئیس جمهوری، یمن درآستانه هرج و مرج

Rebeldes Huthi fuera del palacio presidencial de Yemen este 21 de enero de 2015.
Rebeldes Huthi fuera del palacio presidencial de Yemen este 21 de enero de 2015. Reuters

با استغفای دولت  و رئیس جمهوری یمن، بحران سیاسی دراین کشور عمق بیشتری یافت. خبرگزاری فرانسه درگزارشی از صنعا امروز نوشت: استعفای همزمان دولت صنعا و رئیس جمهوری یمن این کشوررا درآستانه هرج و مرج قرارداده است.

تبلیغ بازرگانی

پارلمان یمن قراراست روزیک شنبه دریک نشست اضطراری اوضاع کشوررا درنبود رهبر مورد بحث و بررسی قرار دهد.
عبد ربُو منصور، رئیس جمهوری یمن نیز تحت فشارشبه نظامیان شیعه هوثی، روز گذشته از پست خود استعفا کرد.
شبه نظامیان هوثی مورد حمایت ایران روز سه شنبه کاخ ریاست جمهوری یمن را اشغال کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان تحت هوثی تحت عنوان " انصارالله " ازشب گذشه، پنجشنبه بیست ویکم ژِانویه، علاوه براشغال کاخ ریاست جمهوری اقدام به محاصره ساختمان پارلمان و دیگر اماکن و محل های زندگی مقامات صنعا، ازجمله وزیردفاع این کشورنمودند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید