افغانستان

بررسی اهداف سفر رئیس جمهوری افغانستان به بریتانیا

Reuters

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به منظور دیدار و گفتگو با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، وارد این کشور شد.

تبلیغ بازرگانی

قرار است رئیس جمهوری افغانستان در این سفر، رهبران دو کشور در خصوص همکاریهای پس از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از افغانستان مذاکره کنند.

براساس برنامه ریزیهای انجام شده برای خروج نظامیان بریتانیا از افغانستان، این نیروها تا سال ٢۰۱٤ به حضور خود در خاک افغانستان خاتمه می دهند.

براساس برنامه ریزیهای انجام شده، نیروهای ناتو عقب نشینی تدریجی خود را از افغانستان طی ماه های آینده آغاز کنند و مسئولیت عملیات نظامی را تا سال ٢۰۱٤ به ارتش ملی این کشور واگذار کنند.

چه اهدافی در دستور کار سفر حامد کرزی به بریتانیا قرار دارد؟ نیک محمد کابلی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه، در خصوص اهداف این سفر بیشتر توضیح می دهد: سفر حامد کرزی به کشورهای اروپائی و از جمله به بریتانیا به منظور انجام یک معاهده استراتژیک میان افغانستان وبریتانیا برای یک مدت معینی به امضا برسد. همچنین تا جائیکه امکان دارد کمکها و مساعدتهای دولت بریتانیا را برای سالهای آینده برای دولت و مردم افغانستان جلب نمایند.

در این سفر بیش از همه به موضوعات امنیتی، سیاسی و حمایتهای سیاسی از دولت و مردم افغانستان برای سالهای پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پرداخته می شود.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان می سازد که عمده این کمکها شامل آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، حمایت مالی و تجهیزاتی از این نیروها، کمک به ساختار زیربنائی اقتصادی در افغانستان و در بخش فرهنگی، آموزش محصلین و  استادهای افغانستان در دانشگاههای بریتانیا و حمایت از سیاستهای دولت افغانستان در محافل سیاسی بین المللی خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید