جنگ سوریه

بررسی جنگ سوریه از نقطۀ نظر حقوق بین الملل - گفتگو با سعید محمودی

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در کشور سوئد
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در کشور سوئد Rfi فارسی

در سوریه جنگ ادامه دارد. در حالیکه نیروهای روسی آتش بس اعلان کرده اند، نیروهای سوری، با توپخانه به شلیک به نواحی مختلف این شهر ادامه میدهند.

تبلیغ بازرگانی

در آغاز جنگ سوریه بالای تروریستی بودن گروه داعش تاکید میشد و اینکه، اگرچه نام این گروه «دولت اسلامی عراق و شام» است، ولی دولت نیست، داعش تنها یک گروه تروریستی است. ولی حالا که روسیه هم وارد این جنگ شده است، صحبت از این است که پنجاه هزار تن از داعشی ها کشته شده اند. این تعداد زیاد، ماهیت این گروه را زیر سواال میبرد. آیا آنان صرفاً یک گروه تروریستی هستند یا میتوان گفت که یک ملتی هستند که دنبال حقوق خود میگردند. در برسی این مسایل امروز گفتگویی داریم با آقای سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ستوکهولم.

آقای سعید محمودی در شرح ماهیت آنان میگوید که در حقوق بین الملل یک مشکل عمومی وجود دارد و آن مشکل این است که هنوز یک تعریف مشخص از تروریسم و گروه های تروریستی، که جامع باشد و اکثر کشورهای دنیا آنرا بپذیرند، نداریم. در موارد خاصی، کنوانسیون های بین المللی تروریسم و تروریست را تعریف کرده اند، ولی در مورد داعش، مهر تروریستی را سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا و کشورهای متعدد و با نفوذ دیگر به آنان زده اند.

مشخصۀ این گروه، که باعث میشود آنرا تروریستی بنامند این است که آنان از دست بردن به اسلحه در برابر مردم نظامی یا غیرنظامی هیچ ابایی ندارند و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود هرنوع جرمی را حاضر است مرتکب شود.

در ادامه صحبت از این است که تروریستی بودن دشمن، به نیروهای مقابل اجازۀ هرنوع برخورد را نمیدهد و اصل متناسب بودن نیروهای که از آن استفاده میشود، یکی از اصول مهم قوانین بین المللی است.

گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ستوکهولم

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید