پاکستان

بررسی حقوقی و سیاسی محاکمۀ مشرف

Reuters

محاکمۀ بیسابقۀ رئیس سابق ستاد کل ارتش پاکستان، میتواند قدمی بسوی قانونیت و مردمسالاری باشد، ولی همچنان میتواند تنها فشارهای متقابل جناح های مختلف این کشور، بر همدیگر باشد.

تبلیغ بازرگانی

بعد از انتخابات و تشکیل حکومت جدید، مشرف مورد تعقیب قرار گرفت و در خانۀ خودش در انتظار محاکمه، مورد پیگرد بود. اتهامات بالاحره توسط مسئولین دادستانی مشحص شدند و محاکمۀ او آغاز شد. ولی اینکه آیا این یک قدم به پیش به سوی دموکراسی است یا نه، موضوع گفتگوی ماست با آقای اکبر زمین، حقوقدان.

آقای اکبر زمین تصریح میکند که بر اساس اخبار، این قوۀ قضائیۀ پاکستان است، که پرویز مشرف را مورد تعقیب جزایی قرار داده است، نه حکومت پاکستان. در اصل قوۀ قضاییۀ پاکستان، از نقطۀ نظر قانون اساسی این کشور، امکانات بسیار زیاد دارد. ولی در بسا موارد، سیاسیان، در امور قوۀ قضاییه، دخالت کرده اند. دسایس و توطئه های سیاسی که گاهی هم در این کشور، با حریر قضایی پوشانیده میشود، بسیار سابقه دارد. در سالهای هفتاد هم جنرال ضیا الحق، رئیس حکومت نظامی آن زمان، قضا را بر علیه ذوالفقار علي بوتو، پدر بینظیر بوتو، بسیج کرده و او را به چوبۀ دار فرستاده بود.

مشرف در سال 1999، حکومت انتخابی نواز شریف را سقوط داد و بجای آن، حکومت نظامی را برقرار کرد. ولی این زد و خورد های سیاسی ادامه یافت و مشرف، نواز شریف را هم در یکی از سوء قصد های که بر علیه او صورت گرفت، متهم کرد.

از آقای اکبر زمین در مورد دموکرات های پاکستان میپرسم، او میگوید که دموکراسی در پاکستان به نوعی نظامی شده است. مردم این کشور، نسبت به سیاسیان و توطئه های سیاسی آنان، تمایل بیشتر به نظامیان دارند. جانب دیگر موضوع، منشاء قومی این اشخاص است. پرویز مشرف از قوم مهاجر است. یعنی کسانیکه بعد از جدا شدن پاکستان از هند، به آنجا رفتند. ولی نواز شریف بسیار نزدیک است به پنجابی ها.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید