افغانستان

بررسی دور جدید پارلمان

Reuters

بعد از کشمکش های فراوان بالاخره امروز پارلمان افغانستان افتتاح شد. درین دور تعداد زیادی از وکلای جدید انتخاب شده اند و در میان آنان جوانان و مردمان غیر پشتون بیشتر از گذشته حضور دارند.

تبلیغ بازرگانی

بسیاری از مفسرین از کار های درو اول پارلمان افغانستان، برداشت منفی دارند و آنرا یک نوع دنباله روی از قوۀ اجرائیه میدانند. ولی برای مملکتی که سی سال جنگ را پشت سر گذاشته است، صرفاً موجودیت و فعالیت پارلمان، هم میتواند بسیار مفید و بهتر از گذشته باشد. در گفتگویی با عزیر مرموز، روزنامه نگار قدیمی افغانستان، امروز بررسیی داریم از فعالیت های دور گذشته، و همچنان پیش بینی هایکه میشود در مورد این دور کار شورا انجام داد.

آقای مرموز در جواب به سوالی در مورد حضور بیشتر اعضای غیر پشتون پارلمان میگوید که اختلافات قومی بیشتر در میان روشنفکران وجود دارد و در داخل مردم افغانستان، پشتون ها و دیگران با هم یکجا شده اند و همدیگر را جدا از هم تصور نمیکنند. ولی آقای مرموز با ابراز اینکه پشتون ها در طی سه صد سال قدرت، از اقوام دیگر هم نمایندگی کرده اند، تلویحاً اینرا بیان میکند که حالا شاید تنها پشتون ها از همۀ اقوام نمایندگی نکنند بلکه هر قومی بتواند روی نمایندگان خود حساب کند.

گفتگو با عزیز مرموز، خبرنگار

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید