افغانستان/فرانسه

دادگاه اداری شهر نانت رسیدگی به شکایات مترجمان افغانی ارتش فرانسه را آغاز کرد

بین سال های ۲۰۰۲ و اواخر ۲۰۱۴، زمانی که آخرین نیروهای فرانسه افغانستان را ترک کردند، حدود ۷۰۰ افغان برای ارتش فرانسه کار کرده اند.
بین سال های ۲۰۰۲ و اواخر ۲۰۱۴، زمانی که آخرین نیروهای فرانسه افغانستان را ترک کردند، حدود ۷۰۰ افغان برای ارتش فرانسه کار کرده اند.

شکایت سی تن از مترجمان پیشین ارتش فرانسه در افغانستان که  به دلیل این همکاری بگفتۀ خود در خطر قرار دارند، پنجشنبه در دادگاه اداری شهر نانت طرح گردید. این افراد خواستار لغو تصمیم دولت فرانسه مبنی بر خودداری از دادن ویزا به آنان هستند.

تبلیغ بازرگانی

وکلیل مدافع مترجمان افغانی به دلیل عاجل بودن وضع امنیتی آنان، خواهان رسیدگی فوری به این قضیه شده است که میتواند منتهی به یک حکم موقت شود. دادگاه اداری نانت، در فرانسه یگانه دادگاهی است که صلاحیت قضاوت در مورد اعطاو یا رد ویزا را دارد. صبح جمعه، پروندۀ ۳۱ همکاران غیرنظامی نیروهای نظامی فرانسه در افغانستان که به صورت محلی استخدام شده بودند و اکثراً مترجم و گاهی مسئول انبار و یا هم آشپز بوده اند، آغاز شد. ده ها پروندۀ دیگر هم در ادامۀ این ۳۱ پرونده، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بین سال های ۲۰۰۲ و اواخر ۲۰۱۴، زمانی که آخرین نیروهای فرانسه افغانستان را ترک کردند، حدود ۷۰۰ افغان برای ارتش فرانسه کار کرده اند. صد تن از آنان شامل یک روند "جابجایی" در فرانسه شده اند. اما برای بسیاری دیگر آنان، ویزای ورود به فرانسه داده نشده است و به همین دلیل، نمیتوانند کشورخود را ترک کنند.

وکلای آنان با استناد به یک قانون سال ۱۹۸۳ که حکومت را موظف میسازد که از کارمندان و پیمانکاران خود در صورت موجودیت تهدید برای آنان، حفاظت کند، امتناع حکومت فرانسه را برای دادن ویزا به آنان، مورد انتقاد قرار دادند. آنان بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان در ماه های اخیر را با از سرگیری مبارزه با طالبان، و همچنان، تهدیداتی را که  ناشی از نقشی است که آنان به عنوان مترجمان افغانی سربازان فرانسوی بازی کردند، یاد آوری نمودند.

به گفته وزارت داخله، در میان ۷۰۰ تن دستیار ارتش فرانسه در افغانستان، تنها ۲۵۲ تن آنان موفق به اخذ ویزا شده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید