بررسی روزنامه های فرانسه

برکناری رئیس جمهور اسلامگرای مصر توسط ارتش و تعلیق قانون اساسی

@fotolia

بالاخره پس از یک سال تنش میان رهبری اخوان المسلمین مصر و میلیون ها مسلمان هوادارسیاست بدون شریعت، ازجمله میلیونها مسیحی قبطی و ارتُودُکس ساکن این سرزمین کهن، شب گذشته شورای عالی نظامی با اعلام انحلال پارلمان و دستگیری رئیس جمهوری و صدها تن ازرهبران مذهبی وابسته به اخوان المسلمین اعلام داشت که رئیس دیوان عالی قانون اساسی را به طورموقت مامور ادامه امور غیرنظامی کشورکرده و تا انتخابات بعدی این عالی ترین مقام دستگاه قضائی کشورنقش ریاست عالیه مصررا برعهده خواهد داشت.

تبلیغ بازرگانی

گزارش ها حاکی است که اتهام وارده به رهبران دستگیرشده‌ی اخوان المسلمین فراراززندان است، زیرا این افراد سال دو هزارو یازده به هنگام برکناری حکومت حسنی مبارک با بازشدن درهای زندان علی‌رغم احکام صادره ازسوی دستگاه قضائی مصراززندان فرار کرده بودند.

به هرحال روزنامه های امروز فرانسه به علت اهمیت رویدادهای مصربیشترین گزارش های خود را به این کشور و پایمردی میلیون‌ها مردم این کشوردر تاکید برخواست های دموکراتیک خود اختصاص داده اند.

فیگارو روزنامه صبح پاریس با چاپ تصویری ازگردهم آئی میلیونی مردم مصردرمیدان التحریرقاهره درتیتردرشت خود می نویسد: ارتش مصر مُرسی را سرنگون کرد.

فیگارو می نویسد: قانون اساسی اسلامیون به حالت تعلیق درآمد و محمد مرسی رئیس جمهموری اسلامگرا برکنار و رئیس دیوان شورای عالی قانون اساسی تا انتخابات بعدی ریاست کشوررا برعهده گرفته است.

فیگارو دربخشی از گزارش خود به ارزیابی های اشتباه آمیز آمریکا وغرب ازتاریخ ونیازهای منطقه اشاره می کند و می نویسد: واقعیت این است که هیچ کس و هیچ نهادی از مراکز فکری آمریکا پیش بینی نمی کردند که دریک خیزش مردمی درمصرحکومت سی ساله‌ی حسنی مبارک برچیده شود، درماه های پس از این رویداد نیز هیچ کس درغرب بازهم نتوانسته بود پیروزی چشم گیر اخوان المسلمین درانتخابات مصررا پیش بینی نماید. فیگارو می نویسد: و امروزنیز درحالی که آمریکا آیندهی خاورمیانه را درحکومت های میانه روی اسلامی جستجو می کرد و به متحدین خود القا می نمود که اخوان المسلمین می توانند جوابگوی نیازهای سیاسی مذهبی کشورهای منطقه باشند و درمقابل ایران شیعه به قدرتی تثبیت شده تبدیل شوند، بفرمائید که بازهم با رویدادهای اعتراضی وسیع مردم درترکیه، مصرو بالاخره تونس سیاست تقویت " اسلامی میانه رو" با سد امتناع میلیونی رو به رو شده است.

فیگارو می افزاید: وقتی برنامه ریزی‌‌ها، تصورات و سیاست سازی‌های وزارت خانه‌های غربی درمورد خاورمیانه این چنین نتایج پیش بینی نشده ای به بارمی آورد، باید پذیرفت که تبیین هرنوع استراتژی برای آینده‌ی خاورمیانه دشوار و حتی غیرقابل تدوین می نماید.

لیبراسیون، روزنامه دیگرصبح پاریس نیز با تصویر نیروهای نظامی مصر صفحه اول خود را به رویدادهای شب گذشته این کشور اختصاص داده و می نویسد در پاسخ به انقلاب ضد مُرسی مردم مصربود که سرفرماندهی ارتش با برکناری رئیس جمهوری اداره امور کشور را به یک مقام غیرنظامی سپرد و وعده کرد که به زودی انتخابات برای جایگزینی رئیس جمهور اسلامگرا برگزارخواهد شد.

سرمقاله نویس لیبراسیون در یاداشت سیاسی این روزنامه به دلایل شکست اسلامیون به ویژه محمد مُرسی در اداره امورمصر دریک سال حکومت می پردازد و می نویسد: طی این یک سال حکومت محمد مُرسی نتوانست چهره‌ی میانه روی اسلامی ازخود نشان دهد، وی گرایش به اقتدار و خودرائی را درطرح اصلاحی خود برای قانون اساسی جدید به نمایش گذاشت.

به نوشته لیبراسیون دراین طرح دستگاه حکومت اسلامی درمصر موادی را گنجانده بود که آشکارا آزادی‌های عمومی مردم مصرو آزادی مذاهب دراین کشور زیرعلامت سئوال قرار گرفته بود. لیبراسیون می نویسد: علاوه براین دست بُردها به آزادی های اساسی مردم، محمد مُرسی نتوانسته بود به نیازهای اقتصادی میلیون‌ها مردمی که به او امید بسته بودند نیز پاسخ دهد.

لیبراسیون ابرازامیدواری می کند که اکنون که ارتش قدرت را دردست گرفته این امکان را به طیف های سیاسی بدهد که بتوانند با گفت وشنود آینده مصررا رقم زنند.

لیبراسیون ادامه می دهد رهبران جدید نباید فراموش کنند که جهان امروز چشم به مصر و میدان التحریر دوخته است که ماه ها به عنوان نماد شکوفائی انقلاب ملل عرب درکانون توجه افکارعمومی مردم جهان قرارداشت.

لیبراسیون می افزاید: این همان ملت است، تغییری نکرده است. این ملت درسال دوهزار و یازده نیز با همین امیدها و آرزوهای امروز درمیدان التحریرحاضربود، به این ترتیب، صدای این امید و آرزو باید از سوی همگان شنیده شده و به آن پاسخ درخور داده شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید