اسلام ستیزی در جهان غرب

صدا ۰۶:۲۱
REUTERS/Ahmad Masood

دیروز شنبه و امروز یکشنبه در کابل، به دعوت استاد ربانی، سیمیناری بین المللی زیر عنوان «رسالت علما و وحدت امت اسلامی»، با شرکت تعداد زیادی از «علمای اسلامی» از کشور های مختلف برگزار شد. علاوه بر وحدت مسلمانان، مسئلۀ اسلام ستیزی هم در این سیمینار مطرح شد.

تبلیغ بازرگانی

برای بررسی آنچه بنام اسلام ستیزی یاد میشود و از انتقاد از موقف زنان تا مسایل مربوط به تاریخ اسلام را در بر میگیرد، گفتگویی داریم با آقای مجیب الرحمن رحیمی، محق در دانشگاه اسکس در انگلستان. بعد از بررسی حدود این پدیده و تصریح اینکه، این یک مشکل حاشیه ای است و کسانیکه به اسلام ستیزی میپردازند، در غرب هم در اقلیت قرار دارند، آقای رحیمی از جریاناتی که در راه تفاهم کارمیکنند، صحبت میکند.

 

گفتگو با جیب الرحمن رحیمی، پژوهشگر در دانشگاه اسکس در انگلستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید