ایران

بقصد مبارزه با " جنگ نرم" پانزده میلیاردریال دیگر به بودجه مساجد اختصاص یافت

محمد رضا جعفری، معاون آموزشی ستاد کانون های فرهنگی –هنری مساجد کشور مدعی شد که تا پایان سال این رقم به ده هزار کانون خواهد رسید. به این ترتیب ساختن هزار کانون مبارزه با جنگ نرم در فاصله کمتر ازدوماه ، نشان ازآن دارد که این مبارزه درالویت های جدی دولت جمهوری اسلامی قرار دارد

تبلیغ بازرگانی

معاون آموزشی ستاد کانون های فرهنگی –هنری مساجد کشور امروز در یک نشست خبری از با تاکید بر این که فلسفه وجودی کانون های فرهنگی – هنری مساجد " مبارزه علیه جنگ نرم دشمنان نظام است" از اختصاص صد و پنجاه میلیارد ریال از بودجه مساجد به امر مقابله با جنگ نرم خبر داد.
محمد رضا جعفری در این مصاحبه مطبوعاتی توضیح داد که این کانون ها تا سال 84 تنها یکهزار و دویست مرکز بوده اند که این رقم اکنون به 9 هزار کانون درسراسر کشوررسیده است. با توجه به آنکه تنها چند ماه به پایان سال مانده است،رضا جعفری مدعی شد که تا پایان سال این رقم به ده هزار کانون خواهد رسید. به این ترتیب ساختن هزار کانون مبارزه با جنگ نرم درفاصله کمتر از دو ماه ، نشان ازآن دارد که این مبارزه در الویت های جدی دولت جمهوری اسلامی قرار دارد
محمد رضا جعفری اضافه کرد که تعداد این کانون ها در پایان برنامه پنجم به بیش از بیست هزار کانون خواهد رسید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید