بیرمانی / میانمار

بیرمانی (میانمار): پرسش هائی در مورد آینده نظام کشور

آنگ سان سوچی، رهبر حزب لیگ ملی برای دمکراسی
آنگ سان سوچی، رهبر حزب لیگ ملی برای دمکراسی Reuters/Soe Zeya Tun

پس از این که 30 میلیون شهروند بیرمان یا میانمار روز یکشنبه به پای صندق های رآی رفتند و در نخستین انتخابات آزاد این کشور شرکت کردند، حزب خانم "آنگ سان سوچی" با کسب 70% آرا، از انتخاباتی که هنوز نتیجه نهائی آن اعلام نشده، پیروز بیرون آمد.

تبلیغ بازرگانی

ارتش که همواره بر این کشور حکومت کرده و از جمله خانم "آنگ سان سوچی" 70 ساله، را سالها پس از پیروزی اش در انتخابات به مدت 15 سال در حبس خانگی نگهداشته بود، بنا به قانون اساسی ، 25% کرسی های پارلمان را دردست خواهد داشت.

خانم "آنگ سان سوچی" هم بسیار محتاطانه با این آرا که به حزبش اکثریت مطلق میدهد برخورد کرد چرا که بنا بر قانونی که نظامیان تصویب کردند و هدفشان خود وی بوده، والدین فرزندان خارجی نمی توانند به سمت ریاست دولت برسند و فرزندان خانم "آنگ سان سوچی" از پدری انگلیسی، شهروند آن کشور هستند. البته خانم "آنگ سان سوچی" در سخنانی به این اشاره کرده که راه حل هائی در آستین دارد.

نظامیان درقدرت هم گر چه می خواهند نشان دهند به نتایج انتخابات احترام خواهند گذاشت، اما پیش از رای گیری به دستگیری رهبران جنبش های دانشجوئی، هزاران مسلمان محروم از حق رأی، رای گیری زودرس ناروشن ولغو آن در بخشی از مناطق کشور پرداختند.

به گفته "جان کری"، وزیر امور خارجه آمریکا، گرچه این انتخابات بسیار مهم است و گام بزرگی برای آینده به شمار می آید اما از آنچه که انتخابات ایده آل نامیده می شود، دور مانده است.

از مجتبی صدریا، مدیر مجموعه خلاقیت و شکوفائی ایران وکارشناس مسائل خاور دور، پرسیدم این انتخابات چه معنائی دارد و آیا بخت به سرانجام رسیدن را دارا خواهد بود؟

مجتبی صدریا می گوید که فشار درونی، یعنی فشار هواداران خانم "آنگ سان سوچی" که هیچ گاه پایان نیافت از یک سو و فشار جامعه بین الملل، از سوی دیگر، سبب شد که ارتش این انتخابات را بپذیرد که به علت کاستن 25 کرسی به نفع خود نمی توان آن را یک انتخابات کامل دانست.

اما به هر رو گامی است بزرگ و خانم "آنگ سان سوچی" هم می تواند به عنوان شخصیت اخلاقی-سیاسی ناظر بر دوران گذاری باشد که دولت نظامی نخواهد بود و نظامیان تنها بخشی از آن را تشکیل می دهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید