روزنامه های امروز فرانسه

انتخابات آلمان و تئوری توطئه در شبکه های اجتماعی

در فیگارو میخوانیم که برای مرکل، فرانسه دیگر به حساب نمیاید. یعنی بحث از ارتباطات دو کشور است، آن هم در رابطه با مسئلۀ سخت و پیچیدۀ بحران مهاجرت. البته در آلمان هم اوضاع صد در صد خوب نیست. در لیبراسیون، صحبت از بسته شدن یک محل نماز در دانشگاه برلین است، که حاکی از تنگ شدن عرصه بر مهاجران میباشد. لیبراسیون همچنان دوسیۀ کلانی در بارۀ آنچه به نام «توطئه» یاد میشود، آورده است. در لوموند، عنوان کلان امروز، معضلۀ بچه بازی در کلیسا ها است.

تبلیغ بازرگانی

فیگارو نوشته است که به دلیل عدم سهم گیری فرانسه در بحران مهاجران، صدراعظم آلمان، که دیگر به پیروزی مجدد فرانسوا هولاند معتقد نیست، به تنهایی راه خود را طی میکند. ولی در آلمان هم مسئلۀ مهاجران ساده نیست. در یک خبر دیگر در لیبراسیون میخوانیم که بر اساس اصل خنثی بودن نهاد های رسمی در برابر ادیان، دو محلی که در دانشگاه برلین، به نمازگزاری مسلمانان اختصاص داده شده بودند، بسته خواهند شد.

در فیگارو صحبت از شهر مرزی «ایدومنی» هم است. این شهر در شمال یونان، در مرز مشترک این کشور با مقدونیه، محل تجمع مهاجرانی است که میخواهند به کشورهای دیگر اروپا بروند. به دلیل اینکه مقدونیه مرز را بسته است و روزانه به تعداد بسیار کمی از مهاجران اجازۀ عبور میدهد، تعداد کسانیکه در ایدومنی ساکن شده اند، روز افزون است. در این روز ها صحبت از رقم 12 هزار نفر است. فیگارو از زبان یکی از مسئولین سازمان ملل نوشته است که وضع در ایدومنی بسیار خراب است. ما امیدواریم که مردم از آمدن به اینجا خودداری کنند، ولی هزاران نفر در راه هستند.

البته لیبراسیون بیشتر به مسایل مربوط به انتخابات فردا در آلمان پرداخته است. زیر عنوان «انتخابات محلی تعیین کننده برای آنگلا مرکل»، در صفحات لیبراسیون میخوانیم که هجوم مهاجران از یک سو، و اوج گیری ملی گرایی در میان مردم آلمان از سوی دیگر، باعث شدند که محتوای کمپین این انتخابات، بیشتر از هر چیز دیگر، همین مسئلۀ مهاجران بود. در نتیجه، این انتخابات، برای آنگلا مرکل، یا یک نوع مجازات مردمی خواهد و یا هم یک نوع تقدس. یعنی آنگلا مرکل که در سطح شخصیت های سیاسی در انزوا قرار گرفته است، و در داخل هم مورد انتقاد است، در پایان این انتخابات خواهد دانست که مردم آلمان چقدر از او پشتیبانی میکنند یا نمیکنند.

البته آنگلا مرکل تنهای تنها هم نیست. در گزارشی در لیبراسیون میخوانیم که در ایالت جنوب غربی آلمان، وینفرید کرشتمن، رئیس فعلی این منطقه، که از سیاست آنگلا مرکل در پذیرایی از مهاجران پشتیبانی میکند، در موقعیت خوبی قرار دارد و حتی تعدادی از رای دهندگان جناح راست هم، به این شخص که خودش از جملۀ سبز های آلمان است، رای خواهند داد. این درحالیست که در سال گذشته در این استان صد هزار نفر از جملۀ مهاجران ساکن شدند.

* * *

و اما تئوری توطئه چیست و چرا امروز لیبراسیون دوسیۀ بزرگی در مورد آن به خوانندگان خود ارائه کرده است. تئوری توطئه، عدم اعتقاد به اخبار است و شبکه های زیادی در اینترنت، بخصوص بعد از سوء قصد های که در فرانسه صورت گرفت، از اینکه در پشت پرده کسانی هستند که دنیا را مخفیانه اداره میکنند. این طرز برخورد، بخصوص به دلیل بی اعتمادی مردم در برابر نهاد های سیاسی، نقویت میشود. جوانان بیشتر طرفدار تئوری توطئه هستند و بحث با آنان برای روشن ساختن ذهن آنان مفید نیست، برعکس، از زبان یکی از معلمان که در مباحثه با جوانانی که معتقد به توطئه هستند، بسیار فعال است، میخوانیم که پیروز شدن در یک مشاجره با شاگردان در حقیقت شکست خوردن است.

در ادامه صحبت از آلن سورال، شخصیت مشهور تئوری توطئه است، که در رد قضایای سپتامبر کتاب هم نوشته است. لیبراسیون نوشته است که این نویسندۀ مربوط به جناح راست افراطی، در اینترنت هم محبوبیت زیادی به دست آورده است و به ترسیم یک دنیای پر از توطئه، ادامه میدهد.

بطور مثال، در لیبراسیون، صحبت از گروهیست به نام «ایلوماتی». لیبراسیون تشریح میکند که این گروه یکی از شاخه های کم دوام فراماسون های جنوب آلمان بود. دست اندرکاران تئوری توطئه از این سازمان کوچک و کم اهمیت موجودی ساخته اند که در راس داستان سازمان مخفی که دنیا را رهبری میکند، قرار میگیرد.

* * *

لوموند روزنامۀ عصر پاریس، از یک تحقیقاتی نوشته است که بر اساس آن، در قضایای بچه بازی در کلیسا ها، که مربوط به دهه های گذشتۀ دور میشود، یکی از کاردینال های فرانسه، مورد اتهام «خاموشی» یا «عدم افشاگری»،  قرار گرفته است. از قرار معلوم، کشیشی که متهم اصلی این ماجرا است، در سالهای 1960، به روسای خود در بارۀ گرایشش  به لمس کردن کودکان، صحبت کرده بود. این کشیش از کار برکنار شده بود، ولی در محل دیگری به کار گماشته شده بود. حالا بحث در بارۀ این است که شاید این کشیش در محلات دیگر هم مرتکب سوء استفاده از کودکان شده باشد. این ماجرا در شهر لیون صورت گرفته بوده است و جزئی از افشا گری های متعددی است که در این زمینه در این اواخر صورت گرفته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید